Organizácia MŠ po celoštátnom testovaní

2. novembra 2020 (aktualizované 3.11.2020)

Vážení rodičia,

Testovaný človek sa pri vstupe do MŠ preukáže negatívnym testom zamestnancovi pri vchode školy (Vyhláška č.16 ÚVZ). Preto Vás žiadame, aby ste ho nosili pri sebe a na požiadanie ukázali.
Netestovaný človek (Vyhláška č. 16 ÚVZ) nebude tento bez negatívneho testu pustený do zariadenia (okrem dospelej osoby s výnimkou, ktorú musí ukázať). Ak ide o rodiča bez testu odporúčame, aby dieťa do MŠ nedával po dobu 10 dní.
Ak má rodič pozitívny test, celá domácnosť musí ostať v domácej izolácii v zmysle Vyhlášky č.15 ÚVZ a dieťa nemôže navštevovať MŠ.

Najčastejšie otázky ohľadom fungovania škôl a výsledkov celoplošného testovania - odpovedá minister školstva SR - [Najčastejšie otázky - súbor PDF]

Ďakujeme za pochopenie, všetky opatrenia robíme pre zdravie našich zamestnancov, deti a vás rodičov. Mária Jurčenková - riaditeľka školy

Prerušenie prevádzky MŠ

29. októbra 2020

Vážení rodičia,

Riaditeľstvo MŠ Čapajevova oznamuje, že na základe rozhodnutia OŠKaCR v Prešove bude prevádzka vo všetkých MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov dňa 02.11.2020 prerušená. Odôvodnenie:

Prerušená prevádzka dňa 02.11.2020 umožní riaditeľom mať časový priestor na prípravu organizácie a prevádzky MŠ v prípade výskytu väčšieho počtu zamestnancov s pozitívnym výsledkom antigenového testu na COVID 19. Mária Jurčenková - riaditeľka školy

Deti a nosenie rúšok

12. októbra 2020

Vážení rodičia,

vzhľadom k novým opatreniam platných od 12.10.2020 vás žiadam, aby deti mali rúška v skrinkách a vyjadrili ste sa triednym učiteľkám, či trváte na nosení rúšok počas celého pobytu v MŠ. Počas vychádzky a mimo MŠ deti rúška nosiť budú.
Nakoľko v MŠ je to odporúčanie a nie príkaz, dôležitý je pre nás váš postoj a vyjadrenie, ktorý budeme kvôli bezpečnosti a ochrane detí rešpektovať.
Teplota sa bude merať aj naďalej, ale už v každej triede po príchode do MŠ.

[Rozhodnutie ministra školstva - súbor PDF]
Mária Jurčenková - riaditeľka školy

Zmena prevádzkového času MŠ (aktualizované)

21. septembra 2020

Vážení rodičia,

vzhľadom k momentálnej situácii vývoja pandémie vírusu COVID-19 a z dôvodu ochrany zdravia detí a zamestnancov, upravujeme pracovnú dobu od 22.9.2020 od 6,30 hod. do 16,30 hod. Zberné triedy sa rušia, deti budú vo svojich triedach bez spájania.
Zároveň vás vyzývame, aby ste v priestoroch MŠ nosili rúška, návleky a nevstupovali do tried.
V prípade, že prídu nové nariadenia od ministra školstva, RÚVZ a OŠKaCR budeme vás včas informovať.
Je nám ľúto vzniknutej situácie, tiež by sme boli radi, aby sme mohli nabehnúť na náš systém, aký bol pred COVIDom, žiaľ, momentálne to nevieme ovplyvniť.

Ďakujeme vám veľmi pekne za pochopenie.

Mária Jurčenková - riaditeľka školy

Oznamy pre rodičov

21. septembra 2020

Vážení rodičia,

Pri vyberaní deti z MŠ vás žiadame, aby ste nevstupovali do tried, čas zdržania v šatni a vonkajších priestoroch MŠ by nemal presiahnuť 10 minút, v šatni môžu byť najviac traja rodičia! Žiadame Vás, aby ste tieto pokyny rešpektovali a nedochádzalo k zbytočným problémom! Vyhlasovanie detí zo stravy sa nemení, ostáva do 14,00 hod. predchádzajúceho dňa. Číslo na vyhlasovanie: 051/7713415 alebo mailom sjmscapajevova@gmail.com.
ĎAKUJEME ZA POROZUMENIE!

Mária Jurčenková - riaditeľka školy

Pokyny k začiatku školského roka

27. augusta 2020

1. Čo Vaše dieťa potrebuje v materskej škole?

- vhodné prezuvky,
- pohodlné oblečenie,
- náhradné veci v skrinke (spodná bielizeň, ponožky, pančuchy, tričko atď.),
- pyžamo,
- rúško do skrinky,
- fľašu s vodou označenú menom.

2. Prosíme rodičov, aby svojim deťom veci označili menom a priezviskom.

3. Čo sa týka ďalších potrieb pre deti, budú rodičia usmerňovaní priebežne učiteľkami v triede, informáciami z triednych aktívov, ak nám to okolnosti dovolia.

4. Prosíme rodičov, aby sledovali oznamy v šatniach na nástenkách.

5. V prvý deň (pri nástupe do MŠ) je j povinnosťou zákonného zástupcu vypísať a odovzdať triednej učiteľke:
Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021 - [súbor PDF]

6. Po každej neprítomnosti dieťaťa v MŠ v trvaní 3 dní je povinnosťou zákonného zástupcu vypísať :
Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti - [súbor PDF]

7. Príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa uhrádza vopred, najneskôr do 25. dňa v predošlom mesiaci.

Stravník – dieťa MŠ – denné stravovanie (VZN Mesta Prešov č. 4/2019 článok 6):

Stravník s dotáciou: 0,54 € – celková mesačná suma 12€ (predškoláci)
20 € - jednorázový príspevok na stravovanie, ktorý sa uhrádza vopred pred nástupom dieťaťa na stravovanie (nie mesačne)!

Stravník bez dotácie: 1,74 € - celková mesačná suma 35€

STRAVNÉ:
Potravinový účet: SK 50 7500 0000 0040 0842 1326

Info ohľadom stravy, VYHLASOVANIE, platby:

VYHLASOVANIE na tel. čísle 051 7713415 do 14,00 hod.
Vedúcou ZŠS je p. Jaroslava Peterová.

8. Príspevok / školné (VZN Mesta Prešov č. 4/2019 článok 2) je:

60 € za dieťa do 3 rokov veku,
20 € za dieťa nad 3 roky veku s trvalým bydliskom v meste Prešov,
40 € za dieťa nad 3 roky veku mimo trvalého bydliska mesta Prešov,
Tento príspevok sa uhrádza vkladom na účet školy.

ŠKOLNÉ:
Príjmový účet: SK 72 7500 0000 0040 0842 1318
od 1.dňa a najneskôr do 6. dňa v kalendárnom mesiaci.
(uvediete do správy – meno, priezvisko dieťaťa a triedu).

Za dieťa rok pred plnením povinnej školskej dochádzky zákonný zástupca školné neuhrádza.

Čísla účtov sú na nástenke školy, webovej stránke.
Žiadame rodičov o dôsledné dodržiavanie termínu splatnosti.

9. Ďalšie informácie Vám budú poskytnuté na triednych aktívoch v septembri.

10. Zoznamy detí zadelených do tried - [súbor PDF], budú ich mať aj učiteľky v triedach. V prípade, že predsa len dôjde k nejakej dezinformácii alebo nejasnosti kontaktujte nás.

Kontakty:
E-mail: ms.capajevova@condornet.sk
t.č. 051/7710 325, 051/7713 415
Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu Mestského úradu v Prešove určuje prevádzkový čas v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov na školský rok 2020/2021 od 6:30 do 16:30 hod.

Príchod do MŠ je do 8.00 hod. Žiadame rodičov o rešpektovanie stanoveného času, nakoľko škola sa bude zamykať.


Ďakujeme

Mária Jurčenková - riaditeľka školy

Podmienky vstupu do školy

27. augusta 2020

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.
Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

Podmienky vstupu do školy

Archív článkov školského roka 2019/2020

25. augusta 2020

Všetky články minulého školského roka si môžete prečítať kliknutím na [tento odkaz]

Spolupráca s PU

Objednávky, faktúry


Školský časopis

Aktuálne číslo - pripravujeme

Dôležité čísla účtov

  • Príjmový účet: SK72 7500 0000 0040 0842 1318
  • Potravinový účet: SK50 7500 0000 0040 0842 1326
  • Darovací účet:
  • Najnovšie fotografie