Vianočné prianie

22. decembra 2019
Vianočné prianie

Vianočné prázdniny

9. decembra 2019

Vážení rodičia,

služba počas vianočných sviatkov je zabezpečená na MŠ Haburská - Ľubotice a MŠ Važecká - Šváby. Záujem o umiestnenie deti nahláste triednym učiteľkám v termíne do 13.12.2019.
Naša MŠ bude mimo prevádzky!

Mária Jurčenková - riaditeľka školy

Zmena telefónneho čísla

30. novembra 2019

Vzhľadom k tomu, že pevná telefonická linka 77110325 do riaditeľne je mimo prevádzky, v prípade potreby volajte prosím na telefónne číslo 0910 433 514 (školské mobilné číslo). Na mobilné číslo končiace číslom ....598 prosím nevolať, je to súkromné číslo riaditeľky školy.

Mária Jurčenková - riaditeľka školy

Výberové konanie - učiteľ pre predprimárne vzdelávanie

29. novembra 2019

V zmysle § 11a, ods.1 zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujem informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca. Celé znenie výberového konania na pozíciu učiteľa pre predprimárne vzdelávanie s požadovanými podmienkami si môžete prečítať kliknutím na [tento odkaz].

Mária Jurčenková - riaditeľka školy

Choré deti patria do postele, nie do škôlky

15. novembra 2019

Nie je nič horšie, ako choré deti v detskom kolektíve a predsa sa táto situácia opakuje stále dookola.

A všetky sú prenášané najmä v detských kolektívoch.
Mnohé mamy však chorobu svojich detí podceňujú a neváhajú poslať ich prechladnuté do školy či škôlky. A tu nastáva naozajstný problém. Nie je nič horšie, ako choré dieťa v kolektíve iných detí... Viac sa dočítate kliknutím na tento odkaz - [pdf súbor].

Mária Jurčenková - riaditeľka školy

Informácie k poisteniu pre prípady úrazu a krádeže

23. septembra 2019

Na nasledujúcich odkazoch si môžete stiahnuť dokumenty k poisteniu pre prípady úrazu a krádeže.

Informácie a všeobecné poistné podmienky pre prípad úrazu (súbor PDF)

Informácie k poistnému produktu pre prípad krádeže (súbor PDF)

Mária Jurčenková - riaditeľka školy

Prvý krát v materskej škole...

4. septembra 2019

Vstup dieťaťa do Materskej školy je prvým krokom do spoločnosti. Táto udalosť neprináša problémy len pre dieťa, ale i pre jeho zákonných zástupcov - rodičov a aj učiteľky.
Mnoho rodičov zistí, že sa ich dieťa správa v materskej škole úplne inak ako doma a kladie si otázky - Je toto správanie normálne? Zvládne naše dieťa dochádzku do MŠ? Ako môžeme dieťaťu pomôcť? Viac sa dočítate kliknutím na tento odkaz - [pdf súbor]

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 4/2019 o výške príspevkov...

29. augusta 2019

Aktuálne VZN o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz - [pdf súbor]

Dôležité informácie k začiatku nového školského roka 2019/2020

28. augusta 2019

MILÍ RODIČIA,

Od 2.9.2019 sme opäť v našej MŠ na Čapajevovej ulici.

Čo potrebuje Vaše dieťa pri nástupe do MŠ

 • Zákonný zástupca dieťaťa ráno podpíše učiteľkám v triede tlačivo "Vyhlásenie o bezinfekčnosti" (že dieťa nemá infekčné ochorenie ani v rodine nie je vyhlásená karanténa)
 • prezuvky (pevnú obuv - nie vsuvky)
 • pohodlné oblečenie
 • náhradné veci do skrinky (spodné prádlo, ponožky, punčošky apod.) hlavne u detí 2-3 roč. detí a všetko označiť menom
 • pyžamo
 • vešiačik do skrinky
 • v prvý deň si rodičia novoprijatých detí vyzdvihnú evidenčný lístok a vyplnený ho čo najskôr odovzdajú triednym učiteľkám
 • vyzdvihnú si v triede prihlášku na stravovanie
 • vyzdvihnú si Čestné prehlásenie o trvalom pobyte dieťaťa
 • ostatné informácie Vám budú poskytnuté triednych aktívoch v septembri 2019
 • V prípade potreby sa kontaktujte s riaditeľkou školy osobne každý deň alebo telefonicky na
  č. t. 051/7710 325 mobil: 0905579598
  e-mail: ms.capajevova@condornet.sk
  www.mscapajevova.vadium.sk


Tešíme sa na spoluprácu s Vami!

Mária Jurčenková - riaditeľka školy

Čísla účtov k úhradám

28. augusta 2019

MILÍ RODIČIA,

SVOJE PLATBY UHRÁDZAJTE NA NASLEDOVNÉ ÚČTY:

platby musia byť zrealizované do 6.dňa v mesiaci!

ŠKOLNÉ: SK72 7500 0000 0040 0842 1318
20 € po dovŕšení 3.roku dieťaťa
60 € do dovŕšenia 3 roku dieťaťa
40 € od dovŕšenia 3 roku mimo trvalého bydliska Prešov

STRAVNÉ: SK50 7500 0000 0040 0842 1326
35 € mesačne mesiac vopred do 25. v mesiaci Mária Jurčenková - riaditeľka školy

Zoznamy detí pre školský rok 2019/2020

28. augusta 2019

Zoznamy detí v jednotlivých triedach si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz - [pdf súbor]

Poplatky a spôsob ich úhrady

25. augusta 2019

1. Poplatok za pobyt dieťaťa v MŠ:

Výšku poplatku za pobyt dieťaťa v MŠ (ďalej len školné) a stravovanie dieťaťa v MŠ (ďalej len stravné) upravuje zriaďovateľ MŠ všeobecne záväzným nariadením. Za pobyt dieťaťa v MŠ v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov a interných predpisov MŠ na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovou a vzdelávaním prispieva zákonný zástupca dieťaťa v závislosti od veku a trvalého bydliska dieťaťa nasledovne:

 • Dieťa do 3 rokov veku - mesačne sumou - 60,00 €
 • Dieťa od 3 rokov s trvalým pobytom v meste Prešov - mesačne sumou - 20,00 €
 • Dieťa od 3 rokov bez trvalého pobytu v meste Prešov - mesačne sumou - 40,00 €


Príspevok sa uhrádza do 8. dňa príslušného kalendárneho mesiaca!

Príspevok MŠ sa neuhrádza za dieťa:

 • ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
 • ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi (potvrdenie a rozhodnutie ÚPSVaR),
 • ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
 • ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom, pričom, ak lehota tridsiatich dní prechádza do nasledujúceho mesiaca, uhrádza sa príspevok za prvý mesiac a neuhrádza príspevok za mesiac po skončení tridsať dňovej lehoty.
 • ktoré nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku vo výške 2,- € na deň.

V prípade, že rodič neuhradí uvedené poplatky v stanovenom termíne, riaditeľka MŠ môže po predchádzajúcom upozornení rodiča rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do predškolského zariadenia.

2. Poplatok za stravovanie dieťaťa v materskej škole

Za stravovanie v MŠ v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov a interných predpisov MŠ je zákonný zástupca povinný uhradiť do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca príspevok na stravovanie dieťaťa, pokiaľ sa v MŠ stravuje. Aktuálna výška príspevku na stravu je 1,74 € na deň a zahŕňa desiatu, obed, olovrant a čiastočnú úhradu režijných nákladov v školskej jedálni. Výška príspevku na diétne stravovanie je 2,05 €. Deťom, ktoré majú 1 rok pred povinnou školskou dochádzkou a deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia je poskytovaná dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom vo výške 1,20 € na deň, v ktorom sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ.

Príspevok na stravovanie sa uhrádza preddavkovo vo výške

 • 35,00 € bežné stravovanie dieťaťa
 • 40,00 € diétne stravovanie dieťaťa
 • 12,00 € stravovanie dieťaťa, ktoré má nárok na dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom


Vedúca zariadenia školského stravovania po 30. júni bežného roka vykoná zúčtovanie stravných dní školského roka a MŠ preplatky vráti zákonnému zástupcovi na jeho bankový účet, ktorý uvedie v zápisnom lístku na stravovanie.
Zákonný zástupca pri nástupe dieťaťa do MŠ prihlási dieťa na školské stravovanie. V zápisnom lístku uvedie potraviny, na ktoré je dieťa alergické, k čomu priloží aj potvrdenie od odborného lekára.
Zákonný zástupca je povinný vyhlásiť dieťa zo školského stravovania vopred, najneskôr do 13,00 hod. predchádzajúceho dňa.

Vyhlasovanie zo stravy je možné vykonať nasledovne:

 • osobne alebo telefonicky vedúcej zariadenia školského stravovania tel: 7713415
 • e-mailom: sjmscapajevova@gmail.com


Z dôvodu, že dieťa náhle ochorelo, môže zákonný zástupca neodhlásenú stravu odobrať v školskej jedálni v čase od 12,00 do 12,30 hod. Za odobratú stravu do obedára (misiek, dóz a pod.) konzumovanú mimo priestorov MŠ zariadenie školského stravovanie nezodpovedá. Neodhlásená a neodobratá strava v stanovenom čase prepadá. Zákonný zástupca zodpovedá za čistotu a hygienu obedára (misiek, dóz a pod.). K presnému výpočtu stravných dní dieťaťa je potrebné, aby zákonný zástupca dodržiaval podmienky vyhlasovania dieťaťa zo stravy. Ak zákonný zástupca nevyhlási dieťa, ktoré má nárok na dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom, nárok na dotáciu zaniká a zákonnému zástupcovi je účtovaná plná výška stravného za daný deň. V prípade, že zákonný zástupca neuhradí uvedené poplatky v stanovenom termíne, riaditeľka MŠ môže po predchádzajúcom upozornení rodiča rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do predškolského zariadenia.

Poplatky sa uhrádzajú na samostatné účty materskej školy bankovým prevodom, alebo vkladom na účty vedené v ČSOB takto:

 • Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov do 8.dňa príslušného mesiaca
 • Poplatok za stravovanie do 25.dňa predchádzajúceho mesiacaMária Jurčenková - riaditeľka školy

Archív článkov školského roka 2018/2019

25. augusta 2019

Všetky články minulého školského roka si môžete prečítať kliknutím na [tento odkaz]

Spolupráca s PU

Objednávky, faktúry


Školský časopis

Aktuálne číslo - pripravujeme

Dôležité čísla účtov

 • Príjmový účet: SK72 7500 0000 0040 0842 1318
 • Potravinový účet: SK50 7500 0000 0040 0842 1326
 • Darovací účet:
 • Najnovšie fotografie