OZNAM

02. máj 2024
Informácia o prihlasovaní dieťaťa na pobyt v MŠ Čapajevova 17, Prešov počas letných prázdnin , v šk. roku 2023/24.

Vážení rodičia, na pobyt dieťaťa v materskej škole, počas letných prázdnin, v školskom roku 2023/24, budete svoje dieťa prihlasovať záväzným prihlásením. Platba za pobyt dieťaťa v materskej škole tzv. školné, bude 34 eur za mesiac júl a 34 eur za mesiac august. Deti, ktorých rodičia na pobyt v MŠ počas letných prázdni neprihlásia, nebudú navštevovať materskú školu a teda nebudú platiť školné. Informácie ku prihlasovaniu detí na pobyt v MŠ , počas letných prázdnin budú k dispozícii u tr. učiteliek , a v šatniach jednotlivých tried.

Harmonogram zatvorenia / otvorenia MŠ na šk. r. 2023/24
Schválila: PaeDr. Jitka Semivanová, vedúca OŠM a ŠÚ MsÚ v Prešove.

Mgr. Jaroslava Lukáčová - riaditeľka MŠ Čapajevova 17

OZNAM

08. marec 2024

Riaditeľka MŠ Čapajevova 17, Prešov oznamuje zákonným zástupcom detí, že v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, §150 ods 5, udeľujem na deň 28.03.2024 - Deň učiteľov, deťom materskej školy -

riaditeľské voľno.


Mgr. Jaroslava Lukáčová - riaditeľka MŠ Čapajevova 17

OZNAM

22. február 2024

Vážení rodičia oznamujem Vám že MŠ Čapajevova 17, bude v čase jarných prázdnin, t.j. v dňoch 26.2.2024 do 01.03.2024, z dôvodu nízkeho počtu prihlásených detí, zatvorená, v zmysle § 150a ods.2 písm. a) zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení neskorších predpisov, a po dohode so zriaďovateľom. Riadna prevádzka MŠ Čapajevova začína 04.03.2024. Želám Vám pekné prázdniny.

Mgr. Jaroslava Lukáčová - riaditeľka MŠ Čapajevova 17

OZNAM

26. január 2024

Vážení partneri, rodičia, oznamujem Vám, že dňa: 01.02.2024 dôjde ku zmene mailovej adresy na MŠ Čapajevova 17, Prešov. Nová mailová adresa je: capajevova.ms@gmail.com Ďakujem za pochopenie.

Mgr. Jaroslava Lukáčová - riaditeľka MŠ Čapajevova 17

OZNAM

12. december 2023

Riaditeľka MŠ Čapajevova 17 Prešov, po dohode so zriaďovateľom MŠ — mestom Prešov, oznamuje zákonným zástupcom detí, že materská škola Čapajevova 17 bude zatvorená z dôvodu nízkeho počtu prihlásených deti a z dôvodu riešenia havárie strechy budovy MŠ od 22.12.2023 do 07.01.2024. Riadna prevádzka materskej škola začne 08.01. 2024
Želám Vám všetkým všetko dobré, užite si so svojimi detičkami krásne sviatočné dni.

Mgr. Jaroslava Lukáčová - riaditeľka MŠ Čapajevova 17

OZNAM

07. december 2023

Riaditeľka MŠ Čapajevova 17 Prešov v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov § 150 ods.5, oznamuje zákonným zástupcom detí, že v deň
22.12.2023 bude prevádzka MŠ zatvorená a deťom sa poskytuje riaditeľské voľno

Mgr. Jaroslava Lukáčová - riaditeľka MŠ Čapajevova 17

OZNAM

14. augusta 2023

Vážení rodičia, riaditeľka MŠ oznamuje:
- školné od septembra 2023 je 34 eur platí sa: od 1. do 6. - teho v danom mesiaci.
- stravné 50 eur platí sa do 25. – teho v predchádzajúcom mesiaci na nasledujúci mesiac.
Výnimku majú predškoláci – neplatia školné, stravné predškolákov je 22 eur.

Oznamujem rodičom novoprijatých detí, že dňa 30.08.2023 sa uskutoční rodičovské združenie o
16.00 hod., v 2. pavilóne, v 8. triede na poschodí.

Želám Vám ešte pekný zbytok prázdnin.
Tešíme sa na Vás - 04.08.2023.

Mgr. Jaroslava Lukáčová - riaditeľka MŠ Čapajevova 17

OZNAM

28. júna 2023

Vážení rodičia, riaditeľstvo MŠ Čapajevova 17 oznamuje, že prázdninová činnosť na našej materskej škole začína dňom :
3.7.2023 - do 14.7.2023 vrátane
a od 14.8.2023 - do 25.8.2023
Školné je 6,80 eur na deň + strava 2,50 eur na deň.
Je potrebné vyplatiť obidva mesiace spolu do 3.7.2023
Predškoláci neplatia školné, iba stravné.
Ďakujem .
Prajem všetkým pekné prázdniny, veľa zážitkov , radosti so svojimi deťmi.
Tešíme sa na Vás v septembri.

Mgr. Jaroslava Lukáčová - riaditeľka MŠ Čapajevova 17

Medzinárodný deň detí na našej škole

11. júna 2023

Tak ako každý, tak aj tento rok, sme oslávili ten najkrajší detský sviatok vo veľkom štýle. Bolo toho tak veľa, že si ani nevieme vybrať čo sa nám páčilo najviac. Boli to kone? Nafukovací hrad ? Maľovanie na tvár? Záchranári ? Lesná pedagogika? Výzdoba? Športové aktivity? Ťažko si vybrať. Veríme, že každé dieťa pocítilo kúsok šťastia a odnieslo si veľa pekných zážitkov. Nechajte sa vtiahnuť do atmosféry nášho DŇA DETÍ pozretím krátkeho videa. :)

Deň detí 2023


Mgr. Jaroslava Lukáčová - riaditeľka školy

Harmonogram otvorenia/zatvorenia MŠ počas letných prázdnin

20. apríla 2023
Harmonogram otvorenia/zatvorenia MŠ počas letných prázdnin

Upozorňujeme rodičov, že počas prázdnin môžu prihlásiť svoje dieťa len do materskej školy, ktorú navštevuje počas školského roka.

Harmonogram LETO 2023 - [súbor PDF]

Za pochopenie ďakujeme!

Mgr. Jaroslava Lukáčová - riaditeľka školy

Dotácia na stravu od 01.05.2023

16. apríla 2023

Dotácia na stravu sa bude v zmysle § 4 ods. 6 zákona o dotáciach poskytovať v sume: 1,40 EUR za každý deň,v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno- vzdelávacej činnosti v materskej škole - posledný ročník MŠ a odobralo obed. Ak rodič nevyhlási dieťa do 14.00 hod. v predchádzajúci deň, platí plnú sumu obeda.
Ak Vaše dieťa navštevuje posledný ročník MŠ /predškolák/ a máte záujem od 01.05.2023 o poskytnutie dotácie na stravu na Vaše dieťa, je nevyhnutné požiadať o dotáciu na stravu v tlačive /návratka/, ktorú rodičom predškolákov vydá triedna učiteľka.
Vyplnenú návratku je potrebné odovzdať späť triednej učiteľke.
Od 01.05.2023 je možná dotácia na stravu súbežne aj s poberaním daňového bonusu.
Dotácia na stravu v MŠ sa môže poskytnúť aj deťom od 2-5 rokov, ktorí majú nárok na HN a ŽM.
Platby za stravu
Dieťa MŠ - 2,50 EUR/deň - 50 EUR (20 dní)/mesiac
Dieťa s dotáciou /predškolák/ 1,10 EUR/deň - 22 EUR/mesiac

Príspevok na stravovanie uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vopred, najneskôr do 25.dňa v predchádzajúcom mesiaci.
Potravinový účet: SK50 7500 0000 0040 0842 1326
VS – Meno dieťaťa
Preplatky vzniknuté na stravnom budú vrátené rodičom najneskôr do 31.07.2023.
Jaroslava Peterová - ved. ZŠS

Zápis detí do materskej školy pre nový školský rok 2023/2024

5. apríla 2023

Materská škola Čapajevova 17 Prešov, oznamuje, že zápis detí do materskej školy na šk. rok 2023/2024 sa uskutoční:

2. mája - 15. mája 2023
Kritéria prijímania detí do MŠ:

 1. Deti s pokračovaním povinného predprimárneho vzdelávania
 2. Deti pre ktorých je predprimárne vzdelávanie povinné / 5 ročné deti/
 3. Deti, ktoré majú súrodencov na našej MŚ
 4. Deti zo spádovej oblasti MŠ
 5. Deti od 2,5 roka v prípade voľnej kapacity
 6. Deti, ktoré majú trvalý pobyt na území mesta Prešov

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ nájdete na našom webovom sídle - v sekcii Dokumenty, alebo v kancelárii riaditeľky školy.

Žiadosť musí byť:
 • čitateľne vyplnená,
 • podpísaná oboma zákonnými zástupcami,
 • potvrdená pediatrom s informáciou o očkovaní.

Pri prijímaní detí mladších ako 3 roky sa vyžaduje aby:
 • dieťa zvládlo odlúčenie od matky na potrebný čas
 • dieťa vedelo spolupracovať pri základných sebaobslužných a hygienických návykoch /obliekanie, vyzliekanie, spolupráca pri umývaní rúk, pýtať sa na WC/
 • dieťa bolo odplienkované a odcumľované
 • dieťa bolo schopné akýmkoľvek spôsobom komunikácie s učiteľkami, alebo dospelou osobou
 • dieťa malo osvojené základné stravovacie návyky / vedelo piť z hrnčeka, držať lyžicu v ruke/.

Tešíme sa na Vás!!!

Kontakty:
pevná linka: 051/7710 325
mobil: 0949 545 420
E-mail: ms.capajevova@condornet.sk
web: mscapajevova.vadium.sk
Mgr. Jaroslava Lukáčová - riaditeľka MŠ Čapajevova 17 Prešov

Rezortný deň a riaditeľské voľno

30. marca 2023

Vážení rodičia,
oznamujeme Vám, že 06. 04. 2023 (štvrtok) bude MŠ zatvorená.
Zamestnávateľ poskytuje zamestnancom MŠ pracovné voľno s náhradou mzdy - Rezortný deň z príležitosti Dňa učiteľov, v zmysle Kolektívnej zmluvy čl.26, bod 11.
Zároveň, riaditeľka MŠ Čapajevova 17, Prešov udeľuje deťom riaditeľské voľno - na deň 11. 04. 2023 (utorok), podľa školského zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 150 a, z organizačných dôvodov, energeticko–šetriacich, a z dôvodu nízkeho počtu prihlásených detí.


Mgr. Jaroslava Lukáčová - riaditeľka školy

Morena 2023

22. marca 2023

"MORENA, MORENA,
ZAŽEŇ SNEH DO MORA.
ZIMU DO DOLINY,
TEPLO DO DEDINY."

Aj tento rok sme si v materskej škole pripomenuli naše ľudové tradície a privítali sme Jar pálením Moreny. Veríme, že nám zimu odnesie ďaleko do mora a prinesie dlho očakávané teplo do nášho mesta.

Mgr. Jaroslava Lukáčová - riaditeľka školy

Čítajme si spolu

22. marca 2023
Čítajme si spolu

V mesiaci Marec sme opäť navštívili ZPS – NÁRUČ, kde sme starkých potešili pesničkami a oni nám na oplátku prečítali zopár krásnych rozprávok. Úsmev a radosť v očiach seniorov z detskej prítomnosti nás vždy zahreje pri srdci. Prajeme im ešte veľa síl a krásnych dní.


Fotografie - [Čítajme si spolu]

Mgr. Jaroslava Lukáčová - riaditeľka školy

Malí hlásatelia - Rádio Regina

21. marca 2023
Malí hlásatelia - Rádio Regina

Už od mala deti učíme o zdravom životnom štýle. Dostali sme príležitosť na rozhovor o zdravom stravovaní s pani Polákovou do rádia Regina. Mikrofón si deti veľmi obľúbili a možno niekto objavil aj svoje budúce povolanie moderátora, hlásateľa... Ďakujeme!


Fotografie - [Malí hlásatelia - Rádio Regina]

Mgr. Jaroslava Lukáčová - riaditeľka školy

Mám básničku na jazýčku

20. marca 2023
Mám básničku na jazýčku

Naše predškoláčky sa zúčastnili školského kola v recitácií poézie. Múdre hlavičky sa dokázali naučiť krásne básne a ešte krajšie ich predniesť. Dievčatá ktoré postúpili, čaká ešte jedno kolo v prednese, kde budú reprezentovať našu školu pred ostatnými MŠ v rámci Prešova. Držíme im palce.


Fotografie - [Mám básničku na jazýčku]

Mgr. Jaroslava Lukáčová - riaditeľka školy

Zmena výšky úhrady za pobyt v MŠ (ŠKOLNÉ)

20. marca 2023

Vážení rodičia,
oznamujeme Vám, že v súlade s [VZN mesta Prešov č. 2/2023 - súbor PDF] o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov, sa od 01.04.2023 mení výška poplatku za pobyt dieťaťa v materskej škole (školné):
1. Výška poplatku za pobyt dieťaťa v MŠ – školného sa mení na 29 eur/mesiac.
2. Ruší sa vrátenie poplatku z dôvodu celomesačnej neprítomnosti dieťa v MŠ.
3. Za dieťa, pred vstupom do ZŠ – predškoláka sa školné neuhrádza.
4. Suma za prázdninový na pobyt dieťaťa v MŠ je 6,60 eur/1 deň + strava.


Mgr. Jaroslava Lukáčová - riaditeľka školy

Návšteva Hvezdárne a planetária

6. februára 2023
Návšteva Hvezdárne a planetária

Predškoláci v rámci zážitkového učenia navštívili Hvezdáreň a planetárium v Prešove, kde sa dozvedeli množstvo nových informácií o vesmíre, planétach, súhvezdiach... Deti boli okúzlené zo simulovanej nočnej oblohy. Bol to pre deti veľký zážitok. Tešíme sa na ďalšiu návštevu.


Fotografie - [Návšteva Hvezdárne a planetária]

Mgr. Jaroslava Lukáčová - riaditeľka školy

Zmena výšky stravnej zálohovej platby

10. januára 2023
Zmena výšky stravnej zálohovej platby - PAY BY SQUARE

Vážení rodičia, oznamujeme vám zmenu výšky stravnej jednotky, ktorá podľa finančných pásiem zverejnených ministerstvom školstva, platných od 01.01.2023 predstavuje pre kategóriu stravníkov dieťa MŠ nasledovnú sumu:

Dieťa MŠ/deň: 2,40 EUR
Dieťa MŠ/mesiac: 48 EUR

Zároveň upozorňujeme rodičov, aby si upravili trvalé príkazy a platby za stravu . Platí sa: od 20 - 25. v mesiaci – platba na nasledujúci mesiac.
Číslo účtu: SK50 7500 0000 0040 0842 1326 (číslo účtu si môžete nasnímať mobilným telefónom aj z QR kódu v tomto článku).
Do informácií pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko dieťaťa a aj triedu, ktorú navštevuje.

Mgr. Jaroslava Lukáčová - riaditeľka školy

Prerušenie prevádzky MŠ počas Vianoc

19. decembra 2022
Prerušenie prevádzky MŠ

Vážení rodičia, riaditeľstvo MŠ Čapajevova 17, Prešov oznamuje, že z dôvodu nízkeho počtu nahlásených detí a z úsporných energetických dôvodov, ako aj pretrvávajúcemu vysokému počtu chorých detí bude Materská škola
zatvorená od 23.12.2022 do 5.1.2023.
Želám Vám všetkým krásne sviatky a tešíme sa na Vás 9.1.2023 vo všetkých triedach.

Mgr. Jaroslava Lukáčová - riaditeľka školy

Medovníková škôlka

10. decembra 2022
Medovníková škôlka

Koľko podôb môže mať medovníček? Zistili sme že celkom dosť. V rámci Decembrových aktivít sme zorganizovali medovníkovú galériu, kde deti spolu s pani učiteľkami ukázali svoju kreativitu. Vznikli naozaj kreatívne dielka, ktoré nám v čarovnom čase Vianoc zdobili našu MŠ.


Fotografie - [Medovníková škôlka]

Mgr. Jaroslava Lukáčová - riaditeľka školy

Jeseň života

20. novembra 2022
Jeseň života

Jeseň života. Takto prozaicky nazývame dôchodcovský vek človeka.
Básnik vraví „Je trištvrte na jeseň“.... Pomaly nám plynie časomiera svetského života na Zemi.
V dennom zhone si ani neuvedomujeme, ako málo sa staráme o tých, ktorí nám darovali život, vychovávali nás a vzdelávali.
Sú to naši rodičia, prví celoživotní učitelia. Čas je neúprosný, rodičia sú už starými rodičmi, ba niektorí aj prarodičmi. Telesná schránka chradne, pridružujú sa viaceré choroby. Jeseň v prírode nám rozdáva plody: Ľudia v jesennej etape života, nám ponúkajú svoju múdrosť a celoživotnú skúsenosť. Stačí len prísť a načrieť do ich klenotnice životnej múdrosti.
Deti našej materskej školy učíme láske k blížnemu, úcte a pomoci starším.
Každý človek, či je mladý, či je starý, či je chudobný, alebo bohatý, či je zdravý, alebo chorý, potrebuje v živote len jedno POZORNOSŤ.
Najväčším darom , ktorý si jeden druhému môžeme dať a je úplne zadarmo je - ĽUDSKÁ LÁSKA.
Aj preto bola naša prvá tohoročná návšteva v zariadení pre seniorov Náruč. Plná úsmevov a obyčajnej ľudskej pozornosti, blízkosti, ľudskej lásky a vzájomného zdieľania spoločných chvíľ.
Tešíme sa na ďalšie stretnutie.


Fotografie - [Jeseň života]

Kolektív MŚ

Zeleninkové šialenstvo

20. novembra 2022
Zeleninkové šialenstvo

Naša materská škola sa zapojila do celoročného edukačného programu, ktorý je zamereaný na prevenciu detskej obezity a zdravý životný štýl detí. Zážitkový projekt je prioritne určený pre materské školy a školské kluby. Vedú ho certifikované lektorky, pani učiteľky, alebo vychovávateľky. Počas celého školského roka deti majú možnosť spoznať až 44 druhov zeleniny a postupne si vytvárať zdravé stravovacie návyky a pozitívny vzťah ku ovociu a zelenine na celý život.

Fotografie - [Zeleninkové šialenstvo]

Mgr. Jaroslava Lukáčová - riaditeľka školy

Deň materských škôl

9. novembra 2022
Deň materských škôl

V spolupráci s katedrou predškolskej a elementárnej pedagogiky a psychológie sa deti našej MŠ zúčastnili na veselom a zábavnom Dni materských škôl na Pedagogickej fakulte.

Nástenka - [Deň materských škôl - súbor PDF]

Fotografie - [Deň materských škôl]

Mgr. Jaroslava Lukáčová - riaditeľka školy

Jablkový deň - poďakovanie

6. novembra 2022
Poďakovanie rodičom

Milí rodičia, starí rodičia a priatelia našej školičky! Veľmi si vážime, že ste venovali svoj čas a prostriedky na prípravu jablkových pochúťok! Videli a ochutnali sme takmer 90(!) jablkových dobrôt, videli sme jablkové výtvory a VŠETKO nám CHUTILO, VŠETKO SA PÁČILO. Mnohí sme sa inšpirovali a už teraz sa tešíme na jablkové pochúťky budúceho ročníka JABLKOVÉHO DŇA!

Fotografie - [Jablkový deň]

Riaditeľka školy a kolektív MŠ Čapajevova 17

Poďakovanie rodičom

27. októbra 2022
Poďakovanie rodičom

Milí rodičia, dovoľte mi, aby som sa v mene vedenia Materskej školy a v mene celého kolektívu MŠ Čapajevova 17, Prešov, ako aj v mene Vašich detí srdečne poďakovala všetkým rodičom, ktorí boli ochotní a zapojili sa do zveľaďovania interiéru MŠ ako je sťahovanie nábytku, ale aj exteriéru MŠ, kedy si rodičia našli čas a prišli pomôcť pri úprave plota, naťahovaní zelenej tieniacej fólie, pri maľovaní plota v MŠ, či pílení a dočisťovaní starých pníkov.
Veľké poďakovanie patrí aj členom Rodičovskej rady školy, ktorí svojím osobným pričinením sú veľkým príkladom aj ostatným zatiaľ na aktivitách školy nezapojeným rodičom.
Veľmi si to vážime a sme radi, že sa v dnešnej uponáhľanej dobe stále nájdu ochotní ľudia, rodičia.
Ešte raz srdečná vďaka a verte milí rodičia, že všetko čo robíte, robíte preto, aby sa Vaše deti v svojej Materskej škole cítili dobre a bezpečne.
ĎAKUJEME!


Fotografie - [Poďakovanie rodičom]

Riaditeľka školy a kolektív MŠ Čapajevova 17

Pokyny k začiatku školského roka

15. júla 2022

Na deň 2.9.2022, udeľuje riaditeľka MŠ z organizačných dôvodov, deťom riaditeľské voľno. Školský rok 2022/2023 sa na MŠ Čapajevova 17, Prešov začína dňom 5.9.2022. Zoznamy detí do jednotlivých tried budú zverejnené v školských šatniach.

1. Čo Vaše dieťa potrebuje v materskej škole?

- vhodné prezuvky,
- pohodlné oblečenie,
- náhradné veci v skrinke (spodná bielizeň, ponožky, pančuchy, tričko atď.),
- pyžamo,
- rúško do skrinky,
- fľašu s vodou označenú menom.

2. Všetky veci dieťaťa, prosím označiť menom a priezviskom! (aj náhradné veci)

3. Čo sa týka ďalších potrieb pre deti, budú rodičia usmerňovaní priebežne učiteľkami v triede, informáciami na triednych aktívoch, ktoré prebehnú v prvých septembrových týždňoch.

4. Žiadame rodičov, aby sledovali oznamy v šatniach.

5. V prvý deň pri nástupe do MŠ je povinnosťou zákonného zástupcu – rodiča vypísať a odovzdať triednej učiteľke:
Potvrdenie o bezpríznakovosti - [súbor PDF]

6. Po každej neprítomnosti dieťaťa, v trvaní 5 dní je povinnosťou zákonného zástupcu vypísať:
Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti - [súbor PDF]

7. Príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa uhrádza vopred od 20-teho do 25-teho dňa v predošlom mesiaci.

STRAVNÉ - Potravinový účet::


SK 50 7500 0000 0040 0842 1326

Upozornenie: (zákon sa dotýka detí, rok pred plnením povinného primárneho vzdelávania).
Zmena v poskytovaní dotácií na stravu od 01.07.2022.
Dňa 01.07.2022 nadobúdajú účinnosť niektoré ustanovenia zákona č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o financovaní voľného času dieťaťa“). Predmetný zákon je zverejnený v zbierke zákonov SR: 232/2022 Z.z. - Zákon o financovaní voľného času di... - SLOV-LEX.
Ak si ani jeden z rodičov, detí v poslednom ročníku MŠ, na dieťa neuplatnil daňový bonus, v zmysle zákona o dani z príjmov, tak suma stravného na mesiac činí 38 eur. Rodičia, ktorých sa zmena zákona dotýka, nech svoje požiadavky nahlásia vedúcej ŠJ, pani Peterovej.

Príspevok školné je 22 € za dieťa. Uhrádza sa vkladom na účet školy:

od 1. do 6-teho dňa v mesiaci.

Príjmový účet - školné:
SK 72 7500 0000 0040 0842 1318
Za dieťa rok pred plnením povinnej školskej dochádzky zákonný zástupca školné NEUHRÁDZA.

8. Ďalšie informácie Vám budú poskytnuté na triednych aktívoch v septembri.

9. Zoznamy detí zadelených do tried – budú mať k dispozícii triedne učiteľky, budú vyvesené na detských šatniach - v prípade, že predsa len dôjde k nejakej dezinformácii, alebo nejasnosti kontaktujte nás.

Kontakty:
E-mail: ms.capajevova@condornet.sk
t.č. 051/7710 325, 051/7713 415, 0949 545 420
Prevádzka v MŠ Čapajevova 17, Prešov na školský rok 2022/2023: od 6:30 do 17:00 hod.

Príchod do MŠ je do 8.00 hod. Žiadame rodičov o rešpektovanie stanoveného času, nakoľko škola sa bude zamykať.Mgr. Jaroslava Lukáčová - riaditeľka školy

OZNAM pre rodičov ohľadom platieb počas prázdnin

30. júna 2022

Vážení rodičia, od 1.7.2022 sa mení výška životného minima na neplnoleté zaopatrené a nezaopatrené dieťa, a to na sumu 107,03 €.

V súvislosti s touto zmenou sa mení aj výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole určené vo VZN mesta Prešov č. 4/2021 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov a to v článku 2:

odst. 1 - suma 22,- € na jeden mesiac
odst. 2 - suma 2,20 € príspevok na jeden deň pobytu dieťaťa v čase letných prázdnin
odst. 3 - suma 1,10 € v prípade prerušenia prevádzky a po jeho obnovení až v ďalšom nasledujúcom mesiaci za jeden deň pobytu.

Prosíme rodičov, aby uhradili školné počas prázdnin za počet dní, na ktoré ste nahlásili svoje dieťa do MŠ, a to:

- 2,20 € x počet dní v mesiaci júl zaplatiť v čase od 1. do 6. júla
- 2,20 € x počet dní v mesiaci august zaplatiť v čase od 1. do 5. augusta

Poplatok za stravu počas prázdnin si overte u vedúcej školskej jedálne, pretože určite máte preplatky. Zaplatíte presne podľa jej pokynu. Zatiaľ ostáva poplatok za jeden deň 1,84 €.

Zastavte si trvalé príkazy na školné a v septembri nezabudnite nastaviť výšku školného na 22,- €.
Mgr. Jaroslava Lukáčová - riaditeľka školy

Zápis detí do materskej školy pre nový školský rok 2022/2023

30. marca 2022

Termín podávania žiadosti rodičov o prijatie dieťaťa do Materskej školy Čapajevova 17, Prešov na školský rok 2022/2023 je v termíne od 2. mája do 13. mája 2022

 • písomnú žiadosť podáva rodič spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast (potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa,ktorá musí obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa)
 • ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a špecialistu.
POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE!
Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole, je predprimárne vzdelávanie povinné.

Žiadosť môže rodič podávať:
 • osobne vhodením žiadosti (v zalepenej obálke) do schránky (hlavný vstup do budovy materskej školy) a to vždy v pracovných dňoch v čase od 6.30 hod. do 16. 30 hod.
 • poštou na adresu: Materská škola Čapajevova 17, Prešov 080 01
Poznámka:
Žiadosť môže rodič doručiť aj prostredníctvom:
 • elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy
 • elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom
Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku, ak kapacita MŠ umožňuje, výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku. Prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.
Pokiaľ počet prijatých žiadosti nebude prevyšovať kapacitné možnosti našej materskej školy, na predprimárne vzdelávanie sa príjmu deti všetkých žiadateľov vrátane detí od dovŕšenia dvoch rokov veku.
Pokiaľ počet prijatých žiadosti bude prevyšovať kapacitné možnosti našej materskej školy, riaditeľka pri prijímaní detí bude rozhodovať o prijatí detí podľa týchto podmienok:

A. Prednostne v zmysle školského zákona sa prijmú v tomto poradí:
 1. deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné a majú trvalý pobyt v spádovej oblasti MŠ
 2. deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné a majú trvalý pobyt v meste Prešov
 3. deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné
 4. deti, ktoré majú súrodencov v našej MŠ,
 5. deti od troch rokov veku,
 6. deti od dovŕšenia dvoch rokov veku ak nám to umožňuje kapacita MŠ
Pri prijímaní deti mladších ako 3 roky by deti mali:
 • zvládať odlúčenie od matky na potrebne dlhý čas
 • spolupracovať pri základných sebaobslužných a hygienických návykoch (obliekanie, vyzliekanie, umývanie sa, pýtanie sa na WC)
 • primerane veku komunikovať s učiteľkami alebo inou dospelou osobou
 • mali by mať osvojené základné stravovacie návyky (vedieť piť z hrnčeka, držať lyžicu...)
 • deti musia byť odplienkované
Riaditeľka materskej školy vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa alebo neprijatí na predprimárne vzdelávanie do 15. júna 2022.
Kontakty:
Mobil: 0905579598
E-mail: ms.capajevova@condornet.sk
web: mscapajevova.vadium.sk
Mária Jurčenková - riaditeľka školy

Oznam k stravovaniu v novom školskom roku 2021/2022

30. augusta 2021

Vážení rodičia,
žiadame vás, aby ste si vytlačili zápisný lístok stravníka - [pdf súbor] a vyplnený odovzdali pani učiteľke pri nástupe dieťaťa do MŠ dňa 2.9.2021.

Ďakujem za pochopenie!
Jaroslava Peterová - vedúca ŠJ

Stanovisko k prevádzkovému času v MŠ

29. augusta 2021

Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu Mestského úradu v Prešove, týmto spôsobom určuje prevádzkový čas v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov od školského roku 2021/2022 od 6:30 - 17:00 hod. Originálny dokument - [pdf súbor]

Školský rok 2021/2022 v MŠ Čapajevova začíname 02.09.2021

24. augusta 2021

Na všetkých Vás sa už veľmi tešíme :)

Načo nesmú zabudnúť Vaši rodičia?


- vstup do MŠ v rúškach,
- previesť dezinfekciu rúk,
- venovať pozornosť oznamom na nástenkách,
- v skrinkách v šatni nájsť meno svojho dieťaťa pod priradenou značkou,
- pred prvým vstupom dieťaťa do triedy vypísať písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie - Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti - [súbor PDF] a spolu s dieťaťom odovzdať ho učiteľke
- pyžamo a prezúvky, označené menom dieťaťa

- náhradné oblečenie do skrinky v prípade potreby

- dieťaťu jedno rúško uložiť do skrinky, ak rodič požaduje nosenie rúška u dieťaťa,je potrebné túto skutočnosť oznámiť triednym učiteľkám,

- ako doprovod dieťaťa v priestoroch MŠ zdržiavať sa čo najkratší čas,

- dieťa do MŠ privádza a preberá len dospelý alebo súrodenec nad 10 rokov,

- príchod dieťaťa do MŠ je stanovený na čas do 8.00 hod. a vyberanie detí do 16.30 hod.,

- v prípade, že dieťa z rôzneho dôvodu nepríde do MŠ, je potrebné o tom informovať vedúcu ŠJ (školskej jedálne) deň vopred v čase do 14,00 hod. hod. telefonicky 051 7713415 alebo to oznámiť triednej učiteľke,

Potrebné je tiež nahlásiť neskorší príchod do MŠ z dôvodu návštevy lekára a pod.

Ďalšie potrebné informácie a odpovede na dotazy zákonných zástupcov detí, budú podané na triednych aktívoch v budove MŠ.

Poznámka: chýbajúce údaje budú upresnené a doplnené podľa pokynov kompetentných dodatočne.

Za pochopenie ďakujeme
Kolektív MŠ
Mária Jurčenková - riaditeľka školy

Aktuálne informácie k poplatkom za stravu

17. augusta 2021

Na základe najnovších informácií z ÚPSVaR Vám oznamujeme, že dotácia na stravu bude od septembra 2021 poskytovaná všetkým deťom, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a nedosiahli ešte vek 6 rokov.
Nárok na dotácie na stravu majú do mesiaca, v ktorom dovŕšia 6 rokov veku. Ak si od nasledujúceho mesiaca rodič uplatní zvýšený daňový bonus, nárok na dotáciu na stravu dieťa už nebude mať.
Odhlásiť, respektíve prihlásiť dieťa na stravu je možné do 14,00 hod. deň vopred na na pevnú linku 051 7713415 alebo sms správou triednym učiteľkám na mobil triedy, prípadne mailom na [sjmscapajevova@gmail.com].
Za včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Denný poplatok za objednané jedlo vo výške príslušného finančného pásma:
Desiata 0.38 €
Obed 0.90 €
Olovrant 0.26 €
Réžia 0.30 €
Spolu 1,84 €

Platba za stravné sa uhrádza mesačne do 25.dňa mesiac vopred na účet SK 50 7500 0000 0040 0842 1326 trvalým príkazom so zálohovou platbou vo výške 37,- € mesačne, predškoláci 12,- € mesačne alebo vkladom na účet.
Ako variabilný symbol je potrebné uviesť číslo triedy (1 – 8) a v správe pre prijímateľa uveďte meno dieťaťa.

Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni určuje zriaďovateľ Mesto Prešov všeobecne záväzným nariadením.
Mária Jurčenková - riaditeľka školy

Pokyny k začiatku školského roka

17. augusta 2021

1. Čo Vaše dieťa potrebuje v materskej škole?

- vhodné prezuvky,
- pohodlné oblečenie,
- náhradné veci v skrinke (spodná bielizeň, ponožky, pančuchy, tričko atď.),
- pyžamo,
- rúško do skrinky,
- fľašu s vodou označenú menom.

2. Prosíme rodičov, aby svojim deťom veci označili menom a priezviskom.

3. Čo sa týka ďalších potrieb pre deti, budú rodičia usmerňovaní priebežne učiteľkami v triede, informáciami z triednych aktívov, ak nám to okolnosti dovolia.

4. Prosíme rodičov, aby sledovali oznamy v šatniach na nástenkách.

5. V prvý deň (pri nástupe do MŠ) je j povinnosťou zákonného zástupcu vypísať a odovzdať triednej učiteľke:
Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2021/2022 - [súbor PDF]

6. Po každej neprítomnosti dieťaťa v MŠ v trvaní 3 dní je povinnosťou zákonného zástupcu vypísať :
Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti - [súbor PDF]

7. Príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa uhrádza vopred, najneskôr do 25. dňa v predošlom mesiaci.

Stravník – dieťa MŠ – denné stravovanie:

STRAVNÉ:
Potravinový účet: SK 50 7500 0000 0040 0842 1326

8. Príspevok / školné je:

20 € za dieťa.
Tento príspevok sa uhrádza vkladom na účet školy.

ŠKOLNÉ:
Príjmový účet: SK 72 7500 0000 0040 0842 1318
od 1.dňa a najneskôr do 6. dňa v kalendárnom mesiaci.
(uvediete do správy – meno, priezvisko dieťaťa a triedu).

Za dieťa rok pred plnením povinnej školskej dochádzky zákonný zástupca školné neuhrádza.

Čísla účtov sú na nástenke školy, webovej stránke.
Žiadame rodičov o dôsledné dodržiavanie termínu splatnosti.

9. Ďalšie informácie Vám budú poskytnuté na triednych aktívoch v septembri.

10. Zoznamy detí zadelených do tried - budú ich mať učiteľky v triedach. V prípade, že predsa len dôjde k nejakej dezinformácii alebo nejasnosti kontaktujte nás.

Kontakty:
E-mail: ms.capajevova@condornet.sk
t.č. 051/7710 325, 051/7713 415
Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu Mestského úradu v Prešove určuje prevádzkový čas v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov na školský rok 2021/2022 od 6:30 do 16:30 hod.

Príchod do MŠ je do 8.00 hod. Žiadame rodičov o rešpektovanie stanoveného času, nakoľko škola sa bude zamykať!Mária Jurčenková - riaditeľka školy

Zmeny v poskytovaní dotácií na stravu v novom školskom roku 2021/2022

9. augusta 2021

Dňa 01.08.2021 nadobudli účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“).

Od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:
– ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ
– doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie.


Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus. V nadväznosti na uvedené dochádza k zmene okruhu oprávnených detí a dotácia sa poskytuje:
• v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách na každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a v MŠ alebo v ZŠ je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
• v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „dieťa v HN“) alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „dieťa v ŽM“)
• v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu* (ďalej len „deti bez daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.

Poznámka: Vzhľadom na prechodné ustanovenie zákona č. 417/2020 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dotáciách, bude deťom v MŠ dotácia na stravu v mesiaci august 2021 poskytovaná bez zmeny (plošné poskytovanie dotácie deťom v poslednom ročníku MŠ).

Preto informujeme fyzickú osobu (zákonného zástupcu), v ktorej starostlivosti dieťa je, že k poskytnutiu dotácií na stravu je nevyhnutné predložiť:
• potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
• potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
• čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa [Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku - súbor PDF].

Potrebné dokumenty predložia zákonní zástupcovia, ktorých sa nový zákon dotýka, riaditeľovi školy:
• osobne
• poštou
Mária Jurčenková - riaditeľka školy

Archív článkov školského roka 2020/2021

8. augusta 2021

Všetky články minulého školského roka si môžete prečítať kliknutím na [tento odkaz]

Spolupráca s PU

Objednávky, faktúry


Zmluvy a poistenia školy

Zmluvy a poistenia školy - kliknite

Harmonogram dovoleniek počas letných prázdnin

Harmonogram 2022 - kliknite

Dôležité čísla účtov

 • Príjmový účet: SK72 7500 0000 0040 0842 1318
 • Potravinový účet: SK50 7500 0000 0040 0842 1326
 • Darovací účet: