PF 2022

29. decembra 2021

Vážení rodičia a kolektív MŠ,PF 2022

Majka Jurčenková - riaditeľka školy

Dôležitý oznam - prerušenie prevádzky materskej školy

17. decembra 2021

Vážení rodičia,

z dôvodu nízkeho záujmu zákonných zástupcov o dochádzku detí do MŠ počas vianočných prázdnin, prevádzka našej MŠ bude

prerušená od 27.12.2021 do 31.12.2021.

Návrat detí do MŠ bude v pondelok 3.1.2022.

Súhlas s prerušením prevádzky - [pdf súbor]

Mária Jurčenková - riaditeľka školy

Úhrada školného

3. decembra 2021

Vážení rodičia,

Žiadame vás, aby ste školné uhradili do

7.12.2021.

Ďakujeme za pochopenie a dodržanie termínu.

Mária Jurčenková - riaditeľka školy

Pokyny pre rodičov pri vstupe do MŠ

3. decembra 2021

Vážení rodičia,

Žiadame vás, aby ste pri vstupe do priestorov MŠ a pri kontakte so zamestnancami používali rúško a dodržiavali všetky nariadenia a opatrenia, aby sme predišli šíreniu nákazy a tým chránili vaše deti a aj nás.
Zároveň Vás žiadam, aby ste v prípade pozitivity rodičov, alebo detí každý jeden prípad hlásili triednym učiteľkám.

Ďakujem za pochopenie!

Usmernenie k vstupu cudzích osôb do priestorov materskej školy - [pdf súbor]

Mária Jurčenková - riaditeľka školy

Dôležitý oznam - prerušenie prevádzky materskej školy (aktualizované 29.11.)

27. novembra 2021

Vážení rodičia,

z dôvodu vážnej epidemiologickej situácie v našom zariadení, prevádzka našej MŠ bude

prerušená od 29.11.2021 do 8.12.2021.

Návrat detí do MŠ bude vo štvrtok 9.12.2021.

Súhlas s prerušením prevádzky - [pdf súbor]

Mária Jurčenková - riaditeľka školy

Oznam k stravovaniu v novom školskom roku 2021/2022

30. augusta 2021

Vážení rodičia,
žiadame vás, aby ste si vytlačili zápisný lístok stravníka - [pdf súbor] a vyplnený odovzdali pani učiteľke pri nástupe dieťaťa do MŠ dňa 2.9.2021.

Ďakujem za pochopenie!
Jaroslava Peterová - vedúca ŠJ

Stanovisko k prevádzkovému času v MŠ

29. augusta 2021

Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu Mestského úradu v Prešove, týmto spôsobom určuje prevádzkový čas v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov od školského roku 2021/2022 od 6:30 - 17:00 hod. Originálny dokument - [pdf súbor]

Školský rok 2021/2022 v MŠ Čapajevova začíname 02.09.2021

24. augusta 2021

Na všetkých Vás sa už veľmi tešíme :)

Načo nesmú zabudnúť Vaši rodičia?


- vstup do MŠ v rúškach,
- previesť dezinfekciu rúk,
- venovať pozornosť oznamom na nástenkách,
- v skrinkách v šatni nájsť meno svojho dieťaťa pod priradenou značkou,
- pred prvým vstupom dieťaťa do triedy vypísať písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie - Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti - [súbor PDF] a spolu s dieťaťom odovzdať ho učiteľke
- pyžamo a prezúvky, označené menom dieťaťa

- náhradné oblečenie do skrinky v prípade potreby

- dieťaťu jedno rúško uložiť do skrinky, ak rodič požaduje nosenie rúška u dieťaťa,je potrebné túto skutočnosť oznámiť triednym učiteľkám,

- ako doprovod dieťaťa v priestoroch MŠ zdržiavať sa čo najkratší čas,

- dieťa do MŠ privádza a preberá len dospelý alebo súrodenec nad 10 rokov,

- príchod dieťaťa do MŠ je stanovený na čas do 8.00 hod. a vyberanie detí do 16.30 hod.,

- v prípade, že dieťa z rôzneho dôvodu nepríde do MŠ, je potrebné o tom informovať vedúcu ŠJ (školskej jedálne) deň vopred v čase do 14,00 hod. hod. telefonicky 051 7713415 alebo to oznámiť triednej učiteľke,

Potrebné je tiež nahlásiť neskorší príchod do MŠ z dôvodu návštevy lekára a pod.

Ďalšie potrebné informácie a odpovede na dotazy zákonných zástupcov detí, budú podané na triednych aktívoch v budove MŠ.

Poznámka: chýbajúce údaje budú upresnené a doplnené podľa pokynov kompetentných dodatočne.

Za pochopenie ďakujeme
Kolektív MŠ
Mária Jurčenková - riaditeľka školy

Zoznamy detí pre školský rok 2021/2022

23. augusta 2021

Zoznamy detí v jednotlivých triedach si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz - [pdf súbor]

Aktuálne informácie k poplatkom za stravu

17. augusta 2021

Na základe najnovších informácií z ÚPSVaR Vám oznamujeme, že dotácia na stravu bude od septembra 2021 poskytovaná všetkým deťom, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a nedosiahli ešte vek 6 rokov.
Nárok na dotácie na stravu majú do mesiaca, v ktorom dovŕšia 6 rokov veku. Ak si od nasledujúceho mesiaca rodič uplatní zvýšený daňový bonus, nárok na dotáciu na stravu dieťa už nebude mať.
Odhlásiť, respektíve prihlásiť dieťa na stravu je možné do 14,00 hod. deň vopred na na pevnú linku 051 7713415 alebo sms správou triednym učiteľkám na mobil triedy, prípadne mailom na [sjmscapajevova@gmail.com].
Za včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Denný poplatok za objednané jedlo vo výške príslušného finančného pásma:
Desiata 0.38 €
Obed 0.90 €
Olovrant 0.26 €
Réžia 0.30 €
Spolu 1,84 €

Platba za stravné sa uhrádza mesačne do 25.dňa mesiac vopred na účet SK 50 7500 0000 0040 0842 1326 trvalým príkazom so zálohovou platbou vo výške 37,- € mesačne, predškoláci 12,- € mesačne alebo vkladom na účet.
Ako variabilný symbol je potrebné uviesť číslo triedy (1 – 8) a v správe pre prijímateľa uveďte meno dieťaťa.

Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni určuje zriaďovateľ Mesto Prešov všeobecne záväzným nariadením.
Mária Jurčenková - riaditeľka školy

Pokyny k začiatku školského roka

17. augusta 2021

1. Čo Vaše dieťa potrebuje v materskej škole?

- vhodné prezuvky,
- pohodlné oblečenie,
- náhradné veci v skrinke (spodná bielizeň, ponožky, pančuchy, tričko atď.),
- pyžamo,
- rúško do skrinky,
- fľašu s vodou označenú menom.

2. Prosíme rodičov, aby svojim deťom veci označili menom a priezviskom.

3. Čo sa týka ďalších potrieb pre deti, budú rodičia usmerňovaní priebežne učiteľkami v triede, informáciami z triednych aktívov, ak nám to okolnosti dovolia.

4. Prosíme rodičov, aby sledovali oznamy v šatniach na nástenkách.

5. V prvý deň (pri nástupe do MŠ) je j povinnosťou zákonného zástupcu vypísať a odovzdať triednej učiteľke:
Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2021/2022 - [súbor PDF]

6. Po každej neprítomnosti dieťaťa v MŠ v trvaní 3 dní je povinnosťou zákonného zástupcu vypísať :
Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti - [súbor PDF]

7. Príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa uhrádza vopred, najneskôr do 25. dňa v predošlom mesiaci.

Stravník – dieťa MŠ – denné stravovanie:

STRAVNÉ:
Potravinový účet: SK 50 7500 0000 0040 0842 1326

8. Príspevok / školné je:

20 € za dieťa.
Tento príspevok sa uhrádza vkladom na účet školy.

ŠKOLNÉ:
Príjmový účet: SK 72 7500 0000 0040 0842 1318
od 1.dňa a najneskôr do 6. dňa v kalendárnom mesiaci.
(uvediete do správy – meno, priezvisko dieťaťa a triedu).

Za dieťa rok pred plnením povinnej školskej dochádzky zákonný zástupca školné neuhrádza.

Čísla účtov sú na nástenke školy, webovej stránke.
Žiadame rodičov o dôsledné dodržiavanie termínu splatnosti.

9. Ďalšie informácie Vám budú poskytnuté na triednych aktívoch v septembri.

10. Zoznamy detí zadelených do tried - budú ich mať učiteľky v triedach. V prípade, že predsa len dôjde k nejakej dezinformácii alebo nejasnosti kontaktujte nás.

Kontakty:
E-mail: ms.capajevova@condornet.sk
t.č. 051/7710 325, 051/7713 415
Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu Mestského úradu v Prešove určuje prevádzkový čas v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov na školský rok 2021/2022 od 6:30 do 16:30 hod.

Príchod do MŠ je do 8.00 hod. Žiadame rodičov o rešpektovanie stanoveného času, nakoľko škola sa bude zamykať!Mária Jurčenková - riaditeľka školy

Zmeny v poskytovaní dotácií na stravu v novom školskom roku 2021/2022

9. augusta 2021

Dňa 01.08.2021 nadobudli účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“).

Od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:
– ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ
– doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie.


Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus. V nadväznosti na uvedené dochádza k zmene okruhu oprávnených detí a dotácia sa poskytuje:
• v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách na každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a v MŠ alebo v ZŠ je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
• v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „dieťa v HN“) alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „dieťa v ŽM“)
• v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu* (ďalej len „deti bez daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.

Poznámka: Vzhľadom na prechodné ustanovenie zákona č. 417/2020 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dotáciách, bude deťom v MŠ dotácia na stravu v mesiaci august 2021 poskytovaná bez zmeny (plošné poskytovanie dotácie deťom v poslednom ročníku MŠ).

Preto informujeme fyzickú osobu (zákonného zástupcu), v ktorej starostlivosti dieťa je, že k poskytnutiu dotácií na stravu je nevyhnutné predložiť:
• potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
• potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
• čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa [Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku - súbor PDF].

Potrebné dokumenty predložia zákonní zástupcovia, ktorých sa nový zákon dotýka, riaditeľovi školy:
• osobne
• poštou
Mária Jurčenková - riaditeľka školy

Archív článkov školského roka 2020/2021

8. augusta 2021

Všetky články minulého školského roka si môžete prečítať kliknutím na [tento odkaz]

Spolupráca s PU

Objednávky, faktúry


Školský časopis

Aktuálne číslo - pripravujeme

Dôležité čísla účtov

  • Príjmový účet: SK72 7500 0000 0040 0842 1318
  • Potravinový účet: SK50 7500 0000 0040 0842 1326
  • Darovací účet:
  • Najnovšie fotografie