Oznam pre rodičov k jarným prázdninám

12. februára 2019

Prevádzka v MŠ počas jarných prázdnin bude zabezpečená. Vzhľadom k tomu, že máme nahlásený nižší počet detí, budú triedy spojené.

Mária Jurčenková - riaditeľka školy a kolektív MŠ

Oznam k zápisu detí pre šk. rok 2019/20

12. februára 2019

Vážení rodičia!

Riaditeľstvo MŠ Čapajevova 17, Prešov oznamuje, že prihlášky na predprimárne vzdelávanie budú uverejnené na webovom sídle školy až po schválení nového VZN mesta Prešov na zasadnutí MsZ, nakoľko nevieme aké poplatky budú od nového roka 2019/2020.

Mesto Prešov ako zriaďovateľ materských škôl stanovuje termín prijímania žiadosti na šk. rok 2019/2020 od

15.4.2019 do 10.5.2019.

Deti sa do materských škôl prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Výnimočne je možné prijať aj dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné, predovšetkým kapacitné podmienky. Ďalšie kritériá pre prijatie dieťaťa do materskej školy si stanovuje každá škola individuálne po prerokovaní v pedagogickej rade školy a zverejňuje na verejne prístupnom mieste, resp. web stránke školy.

V tomto termíne je možné vyzdvihnúť si formulár žiadosti v jednotlivých materských školách alebo na web stránke materskej školy.

Žiadosť predkladá zákonný zástupca priamo v materskej škole alebo ju môže zaslať poštou.Kontakty:
telefón: 051/7710325, 051/7713415
e-mail : ms.capajevova@condornet.sk

Mária Jurčenková - riaditeľka školy

Oznam k poskytovaniu dotácie

7. januára 2019

V zmysle zákona č.544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a v znení neskorších predpisov, dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť na zabezpečenie stravy v materskej škole na každé dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ.
Dotácia sa poskytuje v sume 1,20-€ za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ a odobralo stravu (t.j., bolo prítomné v MŠ).

Zákonný zástupca bude hradiť za daný deň 0,09-€.

Ak zákonný zástupca neodhlási zo stravy alebo neprihlási na stravu dieťa min. 24 hodín vopred, je zákonný zástupca povinný uhradiť celú sumu stravnej jednotky 1,29-€/deň.

Bližšie informácie u vedúcej ŠJ.

Mária Jurčenková - riaditeľka školy a kolektív MŠ

PF 2019

23. decembra 2018
PF 2019

Vianočné prázdniny

20. decembra 2018

Vážení rodičia,

v čase vianočných prázdnin je v dňoch 27.12.,28.12 a 31.12.2018 materská škola mimo prevádzky.
V čase od 2.1.2019 -4.1.2019 je MŠ v prevádzke. Vzhľadom k tomu, že máme nahlásený nízky počet detí, budeme spojené v jednej triede.

Zároveň Vás upozorňujeme na dodržanie termínu poplatkov za školné a stravné do 5.1.2019.
Ďakujeme za pochopenie.

Mária Jurčenková - riaditeľka školy a kolektív MŠ

Poďakovanie

16. septembra 2018

Ďakujeme Vám za Vašu ústretovosť a trpezlivosť, za to, že nám pomôžete preklenúť náročné obdobie,
ktoré nás najbližších 9 mesiacom čaká. Viem, že to máte ťažké ale toto bolo najschodnejšie riešenie, aké sme mohli mať. Vďaka ochote p. riaditeľa a poskytnutiu priestorov na jeho škole, môžeme byť ako kolektív spolu. Rodičia, ktorí sa rozhodli vziať deti z našej MŠ majú na to právo, je nám to ľúto ale nič s tým neurobíme.
V septembri privítame Vaše deti v krásnych moderných, vynovených priestoroch, zvyšujeme kapacitu ,aby sme mohli prijať všetky deti, ktoré neboli a nebudú prijaté v iných MŠ.
Dali sme sa na boj a veríme, že aj vďaka Vám, ktorí ste nám nápomocní počas celého roka sa nám to podarí.

Mária Jurčenková - riaditeľka školy a kolektív MŠ

Prechod na inú školu

16. septembra 2018

Vážení, rodičia,

V prípade, že chcete zobrať dieťa z MŠ na inú školu, vašou povinnosťou je to písomne oznámiť vedeniu školy, na základe čoho dostanete potvrdenie o ukončení dochádzky, ktoré ste povinní odovzdať riaditeľke príslušnej MŠ, kde vaše dieťa nastupuje.
V prípade, že dieťa má zdravotnú dovolenku, rodič donesie potvrdenie p.zástupkyni, dieťa je vedené v evidencii a po ukončení môže nastúpiť do MŠ.

Mária Jurčenková - riaditeľka školy

Dôležité informácie k začiatku nového školského roka 2018/2019

31. augusta 2018

MILÍ RODIČIA,

Pri nástupe do MŠ dieťa potrebuje

  • Vyhlásenie o zdravotnom stave a bezinfekčnosti prostredia, obdrží od p.učiteľky pri nástupe, alebo si to môžete stiahnúť kliknutím na tento odkaz - [Súbor PDF] Potvrdenia od detského pediatra netreba!
  • kópiu kartičky poistenca
  • pyžamko – označené menom dieťaťa
  • pevnú obuv na prezutie (papučky, sandálky) – označené menom – nedávať dieťaťu šľapky, crocsy a prezúvky s čiernou podrážkou
  • veci na prezlečenie (nechať v skrinke) - veci označiť menom dieťaťa


Ostatné náležitosti a informácie Vám podajú p. učiteľky v triedach.

Sprievodca materskou školou - [súbor PDF] Mária Jurčenková - riaditeľka školy

Informácie k platbám za stravné a školné

31. augusta 2018

Pre školský rok 2018/2019 je výška poplatku za stravné 26 EUR/mesiac.

Termín k úhrade – do 5. dňa v mesiaci.

Číslo účtu:
IBAN: SK50 7500 0000 0040 0842 1326

Školné

15 EUR dieťa od 3 rokov veku
40 EUR dieťa od 2 rokov veku
Číslo účtu: IBAN: SK72 7500 0000 0040 0842 1318

Zoznamy detí pre školský rok 2018/2019

31. augusta 2018

Zoznamy detí v jednotlivých triedach si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz - [pdf súbor]

Dôležitý oznam

31. augusta 2018

Vážení rodičia,
Od septembra t.r. začíname dlho očakávanú komplexnú rekonštrukciu Materskej školy Čapajevova 17 v Prešove.
Po jej ukončení bude materská škola novým a krásnym prostredím pre naše deti. Keďže ide o celkovú rekonštrukciu objektu, prosíme Vás o trpezlivosť a pochopenie.
Náhradným riešením vzniknutej situácie je dočasné umiestenie detí do priestorov Základnej školy Prostějovská, Prešov, v priestoroch v ktorých budú plne zabezpečované na prechodné obdobie všetky výchovnovzdelávacie procesy.
O obnovení prevádzky Materskej školy Čapajevova 17, Prešov Vás budeme informovať.
V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s umiestnením detí v náhradných priestoroch, obráťte sa na vedenie materskej školy – tel. číslo: 7710325,0905579598 (súkromný mobil riaditeľky) alebo na mail: ms.capajevova@condornet.sk
Mária Jurčenková - riaditeľka školy

Dôležitý oznam

22. augusta 2018

Vážení rodičia,

z dôvodu začínajúcej rekonštrukcie a sťahovania celej MŠ v týždni od 27.8. - 31.8.2018 do ZŠ Prostějovská, prevádzka v MŠ bude zabezpečená pre prihlásené deti! Nakoĺko sme sa to dozvedeli až dnes, nemohli sme vás skôr informovať.
Verím,že nájdeme u vás pochopenie a pomoc, rodičom, ktorí by nám mohli nejakým spôsobom pomôcť pri prevoze a nosení vecí budeme veľmi vďační!
Vynaložíme všetko úsilie na to,aby sme deti 3.9.2018 privítali v dočasných priestoroch ZŠ čo najlepsie!
Bližšie informácie dostanete formou e-mailu, prípadne telefonicky od svojich triednych učiteliek, novoprijaté deti budú informované formou e-mailu vedením školy.
Ďakujem Vám za pochopenie,ústretovosť a hlavne trpezlivosť.
Mária Jurčenková - riaditeľka školy

Archív článkov školského roka 2017/2018

22. augusta 2018

Všetky články minulého školského roka si môžete prečítať kliknutím na [tento odkaz]

Spolupráca s PU

Objednávky, faktúry


Školský časopis

Aktuálne číslo - pripravujeme

Dôležité čísla účtov

  • Príjmový účet: SK72 7500 0000 0040 0842 1318
  • Potravinový účet: SK50 7500 0000 0040 0842 1326
  • Darovací účet:
  • Najnovšie fotografie