Zmena účtov

14. júla 2021

Vážení rodičia,
Žiadame tých z vás , ktorí menili čísla účtov na platby, aby to obratom nahlásili vedúcej ŠJ na t.č.0517713415.
Veľmi pekne ďakujeme!
Mária Jurčenková - riaditeľka školy

Poďakovanie

30. júna 2021
Poďakovanie

Mária Jurčenková - riaditeľka školy

Harmonogram otvorenia/zatvorenia MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov počas mesiacov júl, august 2021

7. júna 2021
Harmonogram otvorenia/zatvorenia MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti 
									mesta Prešov počas mesiacov júl, august 2021

Mária Jurčenková - riaditeľka školy

Pripravení na Tokio

24. mája 2021
Pripravení na Tokio

Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) pripravil pri príležitosti blížiacich sa Hier XXXII. olympiády v japonskom Tokiu sériu výziev pod názvom Virtuálna štafeta "Pripravení na Tokio". V rámci štafety SOŠV vytvoril aj sadu Olympijských pohľadníc, ktoré prostredníctvom svojich vizuálov prezentujú slovenských olympionikov v športových odvetviach, v ktorých nás budú reprezentovať na tohtoročnom sviatku športu.
Prostredníctvom Olympijských pohľadníc majú žiaci a študenti príležitosť písať odkazy, pozdravy a priania našim športovcom priamo do Tokia.
Každý účastník súťaže musí napísať svoj príspevok (odkaz, pozdrav, želanie) konkrétnemu športovcovi na predtlačenej pohľadnici vydanej SOŠV.
Pohľadnice, ktoré sa dostanú do súťaže, budú počas olympijských hier predložené na posúdenie samotným športovcom. Oni sami vyberú pozdrav, ktorý ich najviac oslovil, zaujal a motivoval k dobrým športovým výkonom.

Mária Jurčenková - riaditeľka školy

Prerušenie prevádzky triedy v MŠ

18. mája 2021
Prerušenie prevádzky triedy v MŠ

Vážení rodičia!
Riaditeľstvo Materskej školy Čapajevova 17,Prešov Vám oznamuje, že na základe vzniknutej situácie zapríčinenej vírusom COVID-19, na odporúčanie RÚVZ a na základe súhlasu zriaďovateľa od 18.5.2021 prerušuje prevádzku v jednej triede na 14 dní, teda do 31.5.2021.

Predpokladané otvorenie triedy je 1.6.2021.

Aktuálne informácie budú zverejnené na webovom sídle školy.

Ďakujeme za Vaše porozumenie!

Mária Jurčenková - riaditeľka školy

Ralf rozdáva radosť

2. mája 2021
Ralf rozdáva radosť

Vážení rodičia!
Dovoľujeme si Vás osloviť s možnosťou zapojiť sa do výnimočnej súťaže, určenej pre vybrané materské škôlky po celom Slovensku. Napriek neľahkej dobe sa Raiffeisen banka snaží pomáhať a rozdávať radosť tam, kde je to potrebné a ponúkla nám možnosť vyhrať pre našu škôlku 500 € a zároveň plyšových Ralfov pre všetky deti.

Ako súťaž bude prebiehať?

• V termíne od 3.5. do 31.5.2021 môžu rodičia vypísať kontaktnú kartičku a vhodiť ju v škôlke do označenej urny, ktorú následne odovzdáte riaditeľke pobočky Raiffeisen banky.
10.6.2021 sa vyžrebuje zo všetkých zúčastnených škôlok 10 víťazných.
• Každá víťazná škôlka získa od Raiffeisen banky finančný dar 500 €.
• Zároveň všetky deti v škôlke získajú plyšových Ralfov výmenou za ich hračku, ktorú už nepotrebujú.
• Vyzbierané hračky následne odovzdáme organizáciám Človek v ohrození n.o. a Neziskový svet o.z., kde urobia radosť ďalším deťom.
Verím, že nám pomôžete a nám sa podarí získať finančné prostriedky, ktoré využijeme pre naše deti.

Mária Jurčenková - riaditeľka školy

Platby za služby v MŠ

23. apríla 2021

Vážení rodičia!
Oznamujeme Vám, že v zmysle VZN mesta Prešov 4/2021 [VZN 4/2021 - súbor PDF] od 1. mája 2021 je výška mesačného poplatku za pobyt dieťaťa v materskej školy stanovená na 20 € pre každé dieťa od 2 do 5 rokov veku bez ohľadu na trvalý pobyt.
Za dieťa, ktoré má 1 rok pred vstupom do základnej školy (predškoláci) sa poplatok neuhrádza.
Platbu uhrádzajte vždy od 1. do 8. dňa v danom mesiaci bankovým prevodom na účet v ČSOB:
Číslo účtu IBAN: SK72 7500 0000 0040 0842 1318
Do správy pre prijímateľa uvádzajte: MENO, PRIEZVISKO DIEŤAŤA a TRIEDU.
Ďakujeme! Mária Jurčenková - riaditeľka školy

Pokyny pre predškolákov - odklad školskej dochádzky

21. apríla 2021

Vážení rodičia!
ak máte záujem, aby Vaše dieťa pokračovalo v plnení predprimárneho vzdelávania v materskej škole aj po dovŕšení veku - 6 rokov, prosím, venujte pozornosť tomuto oznamu. Od 1.1.2021 je účinná nová legislatívna zmena zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Táto zmena upravuje postup pri žiadaní o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ.

 1. Kto má podať podnet na pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ?
  • Zákonný zástupca písomne požiada riaditeľku materskej školy, že by chcel pre svoje dieťa pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania,
  • riaditeľka školy odporučí zákonnému zástupcovi, rodičovi návštevu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a všeobecného lekára pre deti a dorast.
 2. Kedy je potrebné uvažovať o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ?
  • Ak rodič má pochybnosti o tom, či dieťa dosiahlo školskú zrelosť,
  • alebo ak učiteľ MŠ odporučí zákonnému zástupcovi, aby ich dieťa pokračovalo v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ,
  • alebo na základe výsledkov testu školskej zrelosti (školský psychológ).
 3. Musí ísť dieťa na zápis do základnej školy aj keď rodič podal podnet na pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ?
  • Áno. Rodič má zákonnú povinnosť zapísať dieťa do základnej školy pri splnení podmienky veku. Každý predškolák na zápis do ZŠ bude musieť ísť aj napriek tomu, že zákonný zástupca uvažuje dať žiadosť na pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ,
  • v ZŠ bude zákonný zástupca dieťaťa sám iniciatívne informovať riaditeľa ZŠ o tom, že požiada riaditeľku/riaditeľa MŠ o pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania.
 4. Čo musí rodič predložiť pri žiadosti na pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ?
  • Potrebná bude písomná žiadosť – originál s podpismi - na stiahnutie (Word, PDF): Žiadosť o pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ [Žiadosť o pokračovanie - súbor PDF]
   1. písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
   2. písomný súhlas pediatra,
   3. informovaný súhlas zákonného zástupcu (informovaného súhlasu je k dispozícii v triede).
 5. Kto zabezpečuje školského psychológa?
  • Zákonný zástupca sám osloví príslušné Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) a dohodne si termín stretnutia.
  • Kontakty na odborných zamestnancov CPPPaP (našu MŠ má na starosti Mgr.Feriančíková), ktorí majú na starosti naše pracoviska MŠ:
   Adresa: Levočská 7, Prešov 080 01
   Telefónne číslo: +421 51 77 155 26, +421 51 77 546 21, +421 915 899 455, +421 915 899 454
   Email: centrumpo@cpppap-presov.sk,
   web stránka: https://cpppap-presov.webnode.sk
 6. Kto vydáva rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ?
  • Rozhodnutie vydáva riaditeľ materskej školy.
 7. Termíny
  1. Podať podnet zo strany zákonného zástupcu – do konca apríla 2021,
  2. zákonný zástupca dodá žiadosť (podľa bodu č.4) riaditeľovi MŠ – do 7.mája 2021,
  3. riaditeľ MŠ vydá rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa v MŠ – 15.júna 2021.
Mária Jurčenková - riaditeľka školy

Dôležité informácie k prevádzke MŠ od 19.4.2021

19. apríla 2021

Vážení rodičia!
prehľadné spracované pravidlá k prevádzke škôl od 19.4. si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz - [Pravidlá pre školy - súbor PDF]

Mária Jurčenková - riaditeľka školy

Zápis detí do materskej školy pre nový školský rok 2021/2022

29. marca 2021 (aktualizované 19. apríla)

Riaditeľstvo MŠ Čapajevova 17, Prešov oznamuje zákonným zástupcom, že zápis do materskej školy na školský rok 2021 - 2022 bude prebiehať, v súlade s platnou legislatívou (zákon č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) § 59 ods. 1,2,3 a § 59a ods.1,2,3,4,5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v čase od 3. mája do 17. mája 2021
Usmernenie zriaďovateľa k prijímaniu v školskom roku 2021/22 - stiahnuť súbor PDF - [Usmernenie k prijímaniu].

 1. Žiadosť do MŠ je dostupná na webovom sídle školy - stiahnuť súbor PDF - [Žiadosť o prijatie]. Bližšie informácie na tel. čísle 051/7710325,7713,415,0905579598
 2. Žiadosť musí byť vyplnená, podpísaná oboma rodičmi a potvrdená pediatrom. O spôsobe vydávania rozhodnutí budete informovaní na našom webovej stránke.
 3. Materská škola prednostne prijíma deti:
  • deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné t.j. deti, ktoré do 31.8.2021 dovŕšia 5 rokov veku,
  • deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania (predtým deti s odkladom povinnej školskej dochádzky),
  • deti, ktoré majú súrodencov v našej MŠ,
  • deti od troch rokov veku,
  • deti od dovŕšenia dvoch rokov veku.
 4. Pri prijímaní deti mladších ako 3 roky by deti mali:
  • zvládať odlúčenie od matky na potrebne dlhý čas
  • spolupracovať pri základných sebaobslužných a hygienických návykoch (obliekanie, vyzliekanie, umývanie sa, pýtanie sa na WC)
  • primerane veku komunikovať s učiteľkami alebo inou dospelou osobou
  • mali by mať osvojené základné stravovacie návyky (vedieť piť z hrnčeka, držať lyžicu...)
  • deti musia byť odplienkované

Postup pri podávaní žiadostí:
Miesto podávania žiadostí: MŠ Čapajevova 17, Prešov 080 01
Termín podávania žiadosti: od 3.mája 2021 do 17.mája 2021
Spôsob podávania žiadostí:
Vypísanú žiadosť s podpismi oboch zákonných zástupcov doručte nasledovne:

 1. žiadosť vyplňte, oskenujte a pridajte ako prílohu PDF zašlite na email MŠ: ms.capajevova@condornet.sk
 2. žiadosť vyplňte a zašlite na adresu školy: MŠ Čapajevova17, 080 01 Prešov
 3. žiadosť vyplňte a vhoďte do schránky školy, ktorá je umiestnená vedľa vchodu do MŠ pri prvom pavilóne
 4. rozhodnutia budú rodičom vydávané v mesiaci JÚN 2021 (sledovať webovú stránku MŠ).

Keďže epidemiologická situácia nám nedovolí osobné stretnutie, nie je možná prehliadka MŠ a stretnutie sa s pedagógmi.

Mária Jurčenková - riaditeľka školy

Dôležité informácie k prevádzke MŠ od 12.4.2021

8. apríla 2021

Vážení rodičia!
V zmysle usmernenia zriaďovateľa materskej školy Mesta Prešov Vám oznamujeme, že materskú školu od 12.04.2021 budú môcť navštevovať všetky deti pri dodržiavaní nasledujúcich zásad:

 • deti sa v triedach v priebehu týždňa nebudú premiešavať
 • Naďalej sa riadiť podľa materiálu MŠVVaŠ SR "Návrat do škôl" (aktualizovaný od 07.04.2021), Covid automatom, vyhláškou ÚVZSR, nariadeniami RÚVZ Prešov a ďalšou aktuálnou legislatívou.
 • Platný negatívný antigénový alebo PCR test,ktorý rodič ukáže p. učiteľke, nie je potrebné ho kopírovať
 • rodič podpíše čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti

PROSÍME VÁS DODRŽIAVAJTE STANOVENÉ PRAVIDLÁ R O R PRI VSTUPE DO BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY A POČAS POBYTU V DETSKEJ ŠATNI A TO V ZÁUJME OCHRANY ZDRAVIA VÁS, VAŠICH DETÍ A AJ ZAMESTNANCOV MATERSKEJ ŠKOLY.

Čestné vyhlásenie - [Čestné vyhlásenie - súbor PDF]

Súhlas so spracovaním dokladov preukazujúcich negatívny test na ochorenie COVID-19 - [Súhlas so spracovaním - súbor PDF]

Žiadame rodičov, aby nástup detí do MŠ nahlásili vedúcej ŠJ do 14,00 hod.deň vopred.

Mária Jurčenková - riaditeľka školy

Oznámenie o zabezpečení prevádzky od 29.03.2021

26. marca 2021

Vážení rodičia!
V zmysle usmernenia zriaďovateľa materskej školy Mesta Prešov Vám oznamujeme,že prevádzka našej materskej školy od 29.03.2021 bude prednostne pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu a musia dochádzať do práce v štandardnom mieste výkonu práce (týka sa to obidvoch rodičov).

MŠ aj naďalej nemôžu navštevovať deti rodičov na MD,MP,nezamestnaných a pracujúcich z domu (HOME OFFICE).
Vzhľadom k tomu, že aj naďalej trvá PN učiteliek, deti z 5.a 6.triedy budú spojené do odvolania.


Ďakujeme Vám, že sa svojej učiteľke bez vyzvania preukážete vždy platným negatívnym výsledkom antigénového testu alebo inými požadovanými dokladmi a čestným vyhlásením o bezinfekčnosti.

PROSÍME VÁS DODRŽIAVAJTE STANOVENÉ PRAVIDLÁ R O R PRI VSTUPE DO BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY A POČAS POBYTU V DETSKEJ ŠATNI A TO V ZÁUJME OCHRANY ZDRAVIA VÁS, VAŠICH DETÍ A AJ ZAMESTNANCOV MATERSKEJ ŠKOLY.


Čestné vyhlásenie - [Čestné vyhlásenie - súbor PDF]

Súhlas so spracovaním dokladov preukazujúcich negatívny test na ochorenie COVID-19 - [Súhlas so spracovaním - súbor PDF]

Mária Jurčenková - riaditeľka školy

Sme v karanténe!

12. marca 2021

Vážení rodičia!
Riaditeľstvo Materskej školy Čapajevova 17,Prešov Vám oznamuje, že na základe vzniknutej situácie zapríčinenej vírusom COVID-19, na odporúčanie RÚVZ a na základe súhlasu zriaďovateľa od 12.3.2021 prerušuje prevádzku našej školy na 14 dní, teda do 26.3.2021. Predpokladané otvorenie školy je 29.3.2021.

Aktuálne informácie budú zverejnené na webovom sídle školy.

Ďakujeme za Vaše porozumenie!

Udelenie súhlasu na mimoriadne prerušenie prevádzky školy - [Udelenie súhlasu - súbor PDF]

Mária Jurčenková - riaditeľka školy

Dôležité informácie k prevádzke MŠ od 8.3.2021

5. marca 2021

Vážení rodičia!
V zmysle usmernenia zriaďovateľa materskej školy Mesta Prešov Vám oznamujeme,že prevádzka našej materskej školy bude prednostne pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu a musia dochádzať do práce v štandardnom mieste výkonu práce (týka sa to obidvoch rodičov),o čom doložia doklad od zamestnávateľa a čestné prehlásenie.

Z dôvodu momentálných personálných možností od 08.03.2021, nakoľko máme pani učiteľky v karanténe, nemôžu MŠ navštevovať deti rodičov na MD, MP, nezamestnaných a pracujúcich z domu (HOME OFFICE). Keď sa situácia zlepší a po návrate p.učiteliek vás budeme informovať o možnosti, aby MŠ mohli navštevovať všetky deti.

Ďakujeme Vám, že sa svojej učiteľke bez vyzvania preukážete vždy platným negatívnym výsledkom antigénového testu alebo inými požadovanými dokladmi a čestným vyhlásením o bezinfekčnosti a potvrdením zo zamestnania.

PROSÍME VÁS DODRŽIAVAJTE STANOVENÉ PRAVIDLÁ R O R PRI VSTUPE DO BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY A POČAS POBYTU V DETSKEJ ŠATNI A TO V ZÁUJME OCHRANY ZDRAVIA VÁS, VAŠICH DETÍ A AJ ZAMESTNANCOV MATERSKEJ ŠKOLY.


Čestné vyhlásenie - [Čestné vyhlásenie - súbor PDF]

Súhlas so spracovaním dokladov preukazujúcich negatívny test na ochorenie COVID-19 - [Súhlas so spracovaním - súbor PDF]

Mária Jurčenková - riaditeľka školy

Usmernenie k príspevku (školné) za mesiac marec

4. marca 2021

Vážení rodičia!
Mesto Prešov ako zriaďovateľ materských škôl predložilo usmernenie k príspevkom na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole za mesiac marec 2021 - [Usmernenie 03/21 - súbor PDF].

Mária Jurčenková - riaditeľka školy

Oznam pre rodičov - preplatky a úhrady za školné

25. februára 2021

Preplatky školného za január a február 2021 boli vrátené na účty rodičom.

Ak vaše dieťa bude navštevovať MŠ v marci, žiadame Vás o zaslanie platby školného od 1. do 6.dňa.

Ak vaše dieťa nebude navštevovať MŠ celý mesiac marec, žiadame vás, aby ste školné neplatili a nahlásili triednym učiteľkám a vedúcej ŠJ jeho neprítomnosť.

Mária Jurčenková - riaditeľka školy

Dôležité informácie k prevádzke MŠ od 8.2.2021

5. februára 2021

USMERNENIE

zriaďovateľa mesta Prešov k prevádzke materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov od 08.02.2021 na základe manuálu MŠVVaŠ SR "Návrat detí do škôl 2021 (od 08.02.2021)".

• V zmysle manuálu MŠVVaŠ SR "Návrat detí do škôl (od 08.02.2021)", prevádzka materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov od 08.02.2021 sa otvára pre všetky deti prezenčnou formou.

• Pri otvorení materských škôl žiadame postupovať a riadiť sa podľa manuálu MŠVVaŠ SR "Návrat do škôl 2021 (od 08.02.2021)" a podľa podmienok určených v rozhodnutí Pandemickej komisie vlády SR, Ústredného krízového štábu, a v uzneseniach Vlády SR, Úradu verejného zdravotníctva, v rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a podľa pravidiel COVID AUTOMATU, vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR s ohľadom na epidemiologickú situáciu COVID-19 na území SR.

• Každý rodič, ktorý prichádza do priestorov MŠ, sa musí preukázať negatívnym testom a donesie už vypísané čestné vyhlásenie - [Čestné vyhlásenie - súbor PDF]• Pre našu MŠ Čapajevova je zriadené odberné miesto sobotu a nedeľu v ZŠ Bajkalská v čase od 8.00 do 17.00 s výnimkou prestávky od 12.00 do 12.45

• Informovanie zamestnancov a fyzických osôb vstupujúcich do priestorov prevádzkovateľa podľa článku 13 GDPR - [Informovanie podľa článku 13 GDPR - súbor PDF]

Mária Jurčenková - riaditeľka školy

Dôležitá informácia - školné za január 2021

15. januára 2021

Vážení rodičia,

Školné v mesiaci január je vypočítavané podľa VZN č.4/2019 Mesta Prešov - núdzový stav v krajine.

Preto:
1. Rodičom, ktorých deti navštevovali MŠ v mesiaci január, bude vrátená alikvotná časť poplatku za počet dní neprítomnosti v MŠ. Platbu za február uhrádzate.

2. Rodičom, ktorých deti nenavštevovali MŠ počas celého mesiaca január, bude presunutá platba na február. Prosím, NEPLAŤTE, pozastavte si februárovú platbu!

Ďakujeme! Mária Jurčenková - riaditeľka školy

Dôležité informácie k prevádzke MŠ od 18.1.2021

15. januára 2021

Vážení rodičia,

predkladáme usmernenie k prevádzke MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov od 18.01.2021 do odvolania

 • Od 18.01.2021 materská škola je otvorená len pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre (zdravotníci,vojaci, policajti ,hasiči)
 • pre deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu doma (home office) a musia dochádzať do práce v štandartnom mieste výkonu práce, o čom doložia doklad od zamestnávateľa obaja rodičia
 • pre deti, ktorých zákonní zástupcovia pracujú z domu (home office), ale povaha ich práce im neumožňuje venovať sa dieťaťu (učitelia, IT, ekonómovia ), o čom doložia doklad obaja zákonní zástupcovia.
 • Vzhľadom k nízkemu počtu prihlásených detí, triedy budú pospájané (umožňuje nám to vyjadrenie ministra školstva a zriaďovateľa).

V prípade nejasností kontaktujte svoje triedne učiteľky, prípadne mailom na ms.capajevova@condornet.sk.

Ďakujem za pochopenie! Mária Jurčenková - riaditeľka školy

Dôležité informácie k prevádzke MŠ od 11.1.2021

5. januára 2021

Vážení rodičia,

predkladám usmernenie k prijímaniu deti od 11.1.2021, na základe ktorého budú do MŠ prijaté deti, ktorých rodičia spadajú do tejto kategórie. O nástupe všetkých deti vás budeme včas informovat po obdržaní pokynov z MŠ SR a zriaďovateĺa. Deti matiek na MD a RD od 11.1. nebudú MŠ navštevovať.
Ďakujem za porozumenie a ústretovosť!

V zmysle odporúčania MŠVVaŠ SR, prevádzka materských škôl od 11.01.2021 sa bude realizovať len pre deti zákonných zástupcov kritickej infraštruktúry: zdravotný pracovník, policajt, vojak, hasič (viac nájdete v zákone č. 45/2011 Z.z. o kritickej infraštruktúre) a pre deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu (home office) a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce, o čom doložia doklad od zamestnávateľa.

Svoj záujem nahláste do 7.1.2021 do 10:00 hod. Mária Jurčenková - riaditeľka školy

Novoročné prianie

31. decembra 2020
Novoročné prianie

Mária Jurčenková - riaditeľka školy

Prerušenie prevádzky MŠ

22. decembra 2020
Vianoce 2020

Vážení rodičia,

Riaditeľstvo Materskej školy Čapajevova 17, Prešov Vám oznamuje, že prerušenie prevádzky materskej školy je so súhlasom zriaďovateľa z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením COVID 19 v dňoch

23. december 2020 - 8. január 2021

Prevádzka materskej školy začne 11. januára 2020 (pondelok). Všetkým deťom, rodičom a starým rodičom prajeme krásne vianočné sviatky. Mária Jurčenková - riaditeľka školy

Dôležité informácie k vianočným prázdninám

14. decembra 2020

Vážení rodičia,

V zmysle:

 • právnych predpisov,
 • Usmernenia MŠVVaŠ SR k činnosti materských škôl, základných škôl a stredných škôl počas vianočného obdobia,
 • Rozhodnutia ministra ŠVVaŠ SR číslo: 2020/18259:4-A1810 zo dňa 11.12.2020 k prevádzke materských škôl,
 • komunikácie s RÚVZ v Prešove,
 • požiadaviek a uskutočneného prieskumu medzi zákonnými zástupcami jednotlivých materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov,

zriaďovateľ rozhodol o prevádzke MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov počas vianočného obdobia takto:

1. v termíne od 21.12.2020 do 22.12.2020 (vrátane) MŠ bude v prevádzke
2. v termíne od 23.12.2020 do 8.1.2021 prerušuje prevádzku v MŠ z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19.

Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť. Mária Jurčenková - riaditeľka školy

Organizácia MŠ po celoštátnom testovaní

2. novembra 2020 (aktualizované 3.11.2020)

Vážení rodičia,

Testovaný človek sa pri vstupe do MŠ preukáže negatívnym testom zamestnancovi pri vchode školy (Vyhláška č.16 ÚVZ). Preto Vás žiadame, aby ste ho nosili pri sebe a na požiadanie ukázali.
Netestovaný človek (Vyhláška č. 16 ÚVZ) nebude tento bez negatívneho testu pustený do zariadenia (okrem dospelej osoby s výnimkou, ktorú musí ukázať). Ak ide o rodiča bez testu odporúčame, aby dieťa do MŠ nedával po dobu 10 dní.
Ak má rodič pozitívny test, celá domácnosť musí ostať v domácej izolácii v zmysle Vyhlášky č.15 ÚVZ a dieťa nemôže navštevovať MŠ.

Najčastejšie otázky ohľadom fungovania škôl a výsledkov celoplošného testovania - odpovedá minister školstva SR - [Najčastejšie otázky - súbor PDF]

Ďakujeme za pochopenie, všetky opatrenia robíme pre zdravie našich zamestnancov, deti a vás rodičov. Mária Jurčenková - riaditeľka školy

Prerušenie prevádzky MŠ

29. októbra 2020

Vážení rodičia,

Riaditeľstvo MŠ Čapajevova oznamuje, že na základe rozhodnutia OŠKaCR v Prešove bude prevádzka vo všetkých MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov dňa 02.11.2020 prerušená. Odôvodnenie:

Prerušená prevádzka dňa 02.11.2020 umožní riaditeľom mať časový priestor na prípravu organizácie a prevádzky MŠ v prípade výskytu väčšieho počtu zamestnancov s pozitívnym výsledkom antigenového testu na COVID 19. Mária Jurčenková - riaditeľka školy

Deti a nosenie rúšok

12. októbra 2020

Vážení rodičia,

vzhľadom k novým opatreniam platných od 12.10.2020 vás žiadam, aby deti mali rúška v skrinkách a vyjadrili ste sa triednym učiteľkám, či trváte na nosení rúšok počas celého pobytu v MŠ. Počas vychádzky a mimo MŠ deti rúška nosiť budú.
Nakoľko v MŠ je to odporúčanie a nie príkaz, dôležitý je pre nás váš postoj a vyjadrenie, ktorý budeme kvôli bezpečnosti a ochrane detí rešpektovať.
Teplota sa bude merať aj naďalej, ale už v každej triede po príchode do MŠ.

[Rozhodnutie ministra školstva - súbor PDF]
Mária Jurčenková - riaditeľka školy

Zmena prevádzkového času MŠ (aktualizované)

21. septembra 2020

Vážení rodičia,

vzhľadom k momentálnej situácii vývoja pandémie vírusu COVID-19 a z dôvodu ochrany zdravia detí a zamestnancov, upravujeme pracovnú dobu od 22.9.2020 od 6,30 hod. do 16,30 hod. Zberné triedy sa rušia, deti budú vo svojich triedach bez spájania.
Zároveň vás vyzývame, aby ste v priestoroch MŠ nosili rúška, návleky a nevstupovali do tried.
V prípade, že prídu nové nariadenia od ministra školstva, RÚVZ a OŠKaCR budeme vás včas informovať.
Je nám ľúto vzniknutej situácie, tiež by sme boli radi, aby sme mohli nabehnúť na náš systém, aký bol pred COVIDom, žiaľ, momentálne to nevieme ovplyvniť.

Ďakujeme vám veľmi pekne za pochopenie.

Mária Jurčenková - riaditeľka školy

Oznamy pre rodičov

21. septembra 2020

Vážení rodičia,

Pri vyberaní deti z MŠ vás žiadame, aby ste nevstupovali do tried, čas zdržania v šatni a vonkajších priestoroch MŠ by nemal presiahnuť 10 minút, v šatni môžu byť najviac traja rodičia! Žiadame Vás, aby ste tieto pokyny rešpektovali a nedochádzalo k zbytočným problémom! Vyhlasovanie detí zo stravy sa nemení, ostáva do 14,00 hod. predchádzajúceho dňa. Číslo na vyhlasovanie: 051/7713415 alebo mailom sjmscapajevova@gmail.com.
ĎAKUJEME ZA POROZUMENIE!

Mária Jurčenková - riaditeľka školy

Pokyny k začiatku školského roka

27. augusta 2020

1. Čo Vaše dieťa potrebuje v materskej škole?

- vhodné prezuvky,
- pohodlné oblečenie,
- náhradné veci v skrinke (spodná bielizeň, ponožky, pančuchy, tričko atď.),
- pyžamo,
- rúško do skrinky,
- fľašu s vodou označenú menom.

2. Prosíme rodičov, aby svojim deťom veci označili menom a priezviskom.

3. Čo sa týka ďalších potrieb pre deti, budú rodičia usmerňovaní priebežne učiteľkami v triede, informáciami z triednych aktívov, ak nám to okolnosti dovolia.

4. Prosíme rodičov, aby sledovali oznamy v šatniach na nástenkách.

5. V prvý deň (pri nástupe do MŠ) je j povinnosťou zákonného zástupcu vypísať a odovzdať triednej učiteľke:
Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021 - [súbor PDF]

6. Po každej neprítomnosti dieťaťa v MŠ v trvaní 3 dní je povinnosťou zákonného zástupcu vypísať :
Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti - [súbor PDF]

7. Príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa uhrádza vopred, najneskôr do 25. dňa v predošlom mesiaci.

Stravník – dieťa MŠ – denné stravovanie (VZN Mesta Prešov č. 4/2019 článok 6):

Stravník s dotáciou: 0,54 € – celková mesačná suma 12€ (predškoláci)
20 € - jednorázový príspevok na stravovanie, ktorý sa uhrádza vopred pred nástupom dieťaťa na stravovanie (nie mesačne)!

Stravník bez dotácie: 1,74 € - celková mesačná suma 35€

STRAVNÉ:
Potravinový účet: SK 50 7500 0000 0040 0842 1326

Info ohľadom stravy, VYHLASOVANIE, platby:

VYHLASOVANIE na tel. čísle 051 7713415 do 14,00 hod.
Vedúcou ZŠS je p. Jaroslava Peterová.

8. Príspevok / školné (VZN Mesta Prešov č. 4/2019 článok 2) je:

60 € za dieťa do 3 rokov veku,
20 € za dieťa nad 3 roky veku s trvalým bydliskom v meste Prešov,
40 € za dieťa nad 3 roky veku mimo trvalého bydliska mesta Prešov,
Tento príspevok sa uhrádza vkladom na účet školy.

ŠKOLNÉ:
Príjmový účet: SK 72 7500 0000 0040 0842 1318
od 1.dňa a najneskôr do 6. dňa v kalendárnom mesiaci.
(uvediete do správy – meno, priezvisko dieťaťa a triedu).

Za dieťa rok pred plnením povinnej školskej dochádzky zákonný zástupca školné neuhrádza.

Čísla účtov sú na nástenke školy, webovej stránke.
Žiadame rodičov o dôsledné dodržiavanie termínu splatnosti.

9. Ďalšie informácie Vám budú poskytnuté na triednych aktívoch v septembri.

10. Zoznamy detí zadelených do tried - [súbor PDF], budú ich mať aj učiteľky v triedach. V prípade, že predsa len dôjde k nejakej dezinformácii alebo nejasnosti kontaktujte nás.

Kontakty:
E-mail: ms.capajevova@condornet.sk
t.č. 051/7710 325, 051/7713 415
Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu Mestského úradu v Prešove určuje prevádzkový čas v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov na školský rok 2020/2021 od 6:30 do 16:30 hod.

Príchod do MŠ je do 8.00 hod. Žiadame rodičov o rešpektovanie stanoveného času, nakoľko škola sa bude zamykať.


Ďakujeme

Mária Jurčenková - riaditeľka školy

Podmienky vstupu do školy

27. augusta 2020

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.
Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

Podmienky vstupu do školy

Archív článkov školského roka 2019/2020

25. augusta 2020

Všetky články minulého školského roka si môžete prečítať kliknutím na [tento odkaz]

Spolupráca s PU

Objednávky, faktúry


Zmluvy a poistenia školy

Zmluvy a poistenia školy - kliknite

Harmonogram dovoleniek počas letných prázdnin

Harmonogram 2022 - kliknite

Dôležité čísla účtov

 • Príjmový účet: SK72 7500 0000 0040 0842 1318
 • Potravinový účet: SK50 7500 0000 0040 0842 1326
 • Darovací účet:
 • Najnovšie fotografie