Jedáleň

Aktuálny jedálny lístokŠkolská jedáleň tvorí súčasť materskej školy. Pri podávaní jedál si deti osvojujú správne stolovanie. Strava sa vydáva podľa harmonogramu jednotlivých tried.

Jedáleň

Desiata

8,30 - 9,00 hod.

Obed

11,20 - 12,00 hod.

Olovrant

14,30 - 15,00 hod.

Režim stravovania zodpovedá zdravotnému stavu a fyzickej záťaži detí a časový odstup medzi jednotlivými jedlami je najviac 3 hodiny.

Výroba jedál v školskej jedálni sa riadi podľa Vyhlášky MŠSR č.366/2009

 • odporúčaných výživových dávok podľa vekových kategórií
 • materiálno- spotrebných noriem
 • receptúr pre školské stravovanie
 • hygienických požiadaviek a zásad správnej výrobnej praxe
 • vopred zostaveného jedálneho lístka s dodržaním výživovej hodnoty jedál
 • podmienok nákupu potravín na jedlo v zmysle §3 ods.1, na ktoré prispieva zákonný zástupca dieťaťa


Školské stravovanie sa snaží o

 • podávanie pestrej, vyváženej a plnohodnotnej stravy,
 • podávanie dostatočného množstva čerstvej zeleniny a ovocia,
 • a samozrejme o pravidelný pitný režim


Školská jedáleň je zapojená do

programu školské ovocie – pravidelné zabezpečovanie dodávok ovocia a zeleniny do MŠ, kde je cieľom zvýšiť spotrebu ovocia a zeleniny detí predškolského veku a zmeniť stravovacie návyky už v rannom veku

mliečny program - určený pre deti, kde ide o podporu spotreby mlieka a mliečnych , ktorý je financovaný zo zdrojov EÚ a národných zdrojov. Na stravovanie vypĺňa zákonný zástupca dieťaťa prihlášku každý školský rok.

Forma úhrady stravy

 • vkladom na účet
 • trvalým príkazom
 • IB

Dôležité je uviesť meno a priezvisko dieťaťa a triedu.
Stravu je potrebné uhradiť do 25. dňa v predchádzajúcom mesiaci.

Odhlasovanie detí

 • Odhlasovanie detí do 14,00 hod. deň vopred na t.č. 7713415 osobne alebo e-mailom - sjmscapajevova@gmail.com
 • neskorší príchod dieťaťa do MŠ je taktiež potrebné nahlásiť


Vedúcej školskej jedálni je dôležité oznámiť

 • Čiastočné stravovanie ( desiaty a obedy)
 • Nárok na DHN kvôli dotácii na stravu ( upozornenie: stravník sa počíta ako dieťa v hmotnej núdzi odvtedy, keď príde PÍSOMNÉ rozhodnutie z ÚPSVaR)
 • A samozrejme všetky zmeny týkajúce sa stravovania dieťaťa (rôzne alergie, neznášanlivosti a pod. potvrdené lekárom.)


Výroba jedál v školskej jedálni postupuje v zmysle Vyhlášky MŠ SR č.330/2009 Z. z. o školskom stravovaní.

Spolupráca s PU

Objednávky, faktúry


Zmluvy a poistenia školy

Zmluvy a poistenia školy - kliknite

Harmonogram dovoleniek počas letných prázdnin

Harmonogram 2022 - kliknite

Dôležité čísla účtov

 • Príjmový účet: SK72 7500 0000 0040 0842 1318
 • Potravinový účet: SK50 7500 0000 0040 0842 1326
 • Darovací účet:
 • Najnovšie fotografie