O nás

O nás

Materská škola sa nachádza na Čapajevovej ulici v tichej lokalite v blízkosti mesta. Okolo celej budovy je priestranný školský dvor, ktorý umožňuje deťom tráviť plnohodnotne voľný čas po celý rok. Pieskoviská a drevené preliezačky spĺňajú európske normy. Materská škola má osem tried, pričom každá je označená svojim logom. Deti sa snažíme zaradiť do tried podľa veku, aj keď je to dosť problematické pri vekových kategóriách aké sa nám do MŠ zapisujú. V triedach sú zriadené centrá aktivít, ktoré stimulujú hru detí. Triedy sú zariadené novým a moderným nábytkom, rešpektujúcim hygienické a vekové osobitosti detí jednotlivých tried. MŠ má dostatok moderných učebných a didaktických pomôcok, pomôcok na školský dvor, audiovizuálnej a didaktickej techniky.

Personálne obsadenie materskej školy

Riaditeľka školy: Mgr. Jaroslava Lukáčová

Zástupkyňa riaditeľky: Helena Sásová
Vedúca ŠJ: Jaroslava Peterová
Ekonómka školy: Darina Podhorová
PaM: Mgr.Anna Kseničová

Triedy

1.trieda: Mravčekovia
Mgr. Milada Vaníková - triedna učiteľka, Iveta Olekšáková

2.trieda: Včielky
Beáta Zalková - triedna učiteľka, Zuzana Krupeľáková

3.trieda: Motýliky
Vladimíra Kamzíková - triedna učiteľka, Kamila Valičeková

4.trieda: Vrabčeky
Ľudmila Gabániová – triedna učiteľka, Ľubica Hubcejová

5.trieda: Lienky
Silvia Pavúková Lenhartová - triedna učiteľka, Mgr. Veronika Zajacová, Mgr. Jaroslava Lukáčová

6.trieda:Sovičky
Monika Kačmarová - triedna učiteľka, Diana Jusková

7.trieda:Slniečka
Milena Rondzíková - triedna učiteľka, Božena Miklošová, Helena Sásová

8.trieda:Žabky
Andrea Goroľová - triedna učiteľka, Lucia Hympán

Prevádzkoví zamestnanci

Júlia Vaľková - školníčka, práčka
Mária Borbuliaková - upratovačka
Gabriela Ochlanová - upratovačka
Ľudmila Matisová - upratovačka
Laura Nalevanková - upratovačka
Ľudmila Vašková - kúpeľníčka
Jozef Frankovský - kurič-údržbár

Zamestnanci ŠJ

Jaroslava Peterová - vedúca ŠJ
Marta Jurová - hlavná kuchárka
Silvia Šragová - kuchárka
Anna Dubravská - pomocná sila
Magdaléna Lániková - pomocná sila
Andrea Andraščíková - pomocná sila

Ciele našej materskej školy

Materská škola si popri plnení cieľov Školského vzdelávacieho programu stanovila svoje ciele. Našou každodennou snahou je, aby sme vytvárali podmienky pre úspešné vzdelávanie a citlivú výchovu detí. Z toho sa odvíjajú aj priority a ciele školy vo výchovno-vzdelávacej činnosti:

 • podporovať vzťah detí k poznávaniu a pripraviť ho na celoživotné vzdelávanie
 • viesť deti k zdravému životnému štýlu
 • podporovať osobnosť a záujmy každého dieťaťa
 • podporovať a rozvíjať digitálne kompetencie
 • uplatňovať netradičné formy výchovy a vzdelávania
 • vytvárať priaznivú klímu, podporovať duševné zdravie
 • realizovať nadštandardné pohybové aktivity v nadväznosti na projekty realizované v materskej škole
 • učiť sa byť zodpovedný vo vzťahu k prírode a životnému prostrediu

Predpokladom pri naplnení cieľov materskej školy je dobrá spolupráca medzi učiteľom, dieťaťom i rodičom. V našej materskej škole sa vyprofiloval kolektív cieľavedome, systematicky a tvorivo pracujúcich pedagógov.

Zameranie materskej školy

Materská škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí podľa zvolených učebných osnov, ktorých cieľom je dosiahnuť optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a sociálno–emocionálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu.

Zameranie

 • materská škola sa opiera o tvorivo – humanistickú výchovu, do popredia kladie dieťa ako aktívny subjekt výchovy a vzdelávania,
 • materská škola realizuje prvky z metodiky Nadácie škola dokorán – Krok za krokom( ranný kruh, pravidlá triedy, centrá v triede …)
 • materská škola sa zameriava sa na zlepšenie zdravého životného štýlu a podporu zdravia
 • materská škola sa zameriava sa na podporu talentu a nadania detí formou krúžkovej činnosti,
 • materská škola rozvíja kladný vzťah k športu a vedie deti k zaujatiu adekvátnych postojov k pohybu a športovým aktivitám, nahradiť stereotypnosť na pohybových aktivitách,
 • materská škola kladie dôraz na rozvíjanie environmentálneho cítenia detí ( vychádzky do prírody, separovanie odpadu, besedy, zážitkové učenie)

Našou snahou je

 • kognitívna podpora učiteľa, ktorý pomáha dieťaťu rozhodnúť sa, poskytnutím faktov, podporuje nezávislé myslenie každého dieťaťa.
 • osobnosť dieťaťa rozvíja vzhľadom na jeho individualitu, aby nezažilo pocit neúspechu.
 • naša škola vytvára pre deti priaznivú klímu a čo najzdravšie prostredie
 • odbornosť pedagógov je skvalitňovaná priebežným vzdelávaním a získavaním certifikátov
 • podporujeme vyučovacie metódy a postupy založené na interaktívnom zážitkovom učení
 • napĺňame potrebu dieťaťa sociálneho kontaktu s rovesníkmi a uplatňujeme práva dieťaťa v spolupráci s rodinou
 • areál školy je zameraný na bohatú realizáciu pohybových aktivít

Hodnotový systém školy

 • sloboda a zodpovednosť
 • dôvera a rast dieťaťa
 • uznanie individuálnych rozdielov
 • otvorenosť k chybám
 • spolupráca
 • učenie sa činnosťou
 • otvorená komunikácia
 • tvorivé a kritické myslenie
 • osvojiť si pracovať v tíme
 • zodpovednosť

Spolupráca s PU

Objednávky, faktúry


Zmluvy a poistenia školy

Zmluvy a poistenia školy - kliknite

Harmonogram dovoleniek počas letných prázdnin

Harmonogram 2022 - kliknite

Dôležité čísla účtov

 • Príjmový účet: SK72 7500 0000 0040 0842 1318
 • Potravinový účet: SK50 7500 0000 0040 0842 1326
 • Darovací účet:
 • Najnovšie fotografie