Projekty

Projekty realizované v materskej škole

Detstvo je krátke časové obdobie v živote a preto nám záleží na kvalite prežitia každého roka. Z toho sa odvíjajú aj priority školy vo výchovno–vzdelávacom procese. Učebné osnovy našej materskej školy sú rozšírené o vlastné nadštandardy, ktoré sú zakomponované v projektoch:

O nás
 • Edukáčik
 • Objavujme svet s interaktívnou tabuľou
 • Robotické programovacie hračky
 • Zdravé zúbky
 • Enviroprojekt- Lesná pedagogikaEdukáčik

Elementárne základy využitia práce s počítačom

Cieľové zameranie edukačného projektu:

Využívanie a rozširovanie poznania v oblasti digitálnych a informačných kompetencií v predprimárnom vzdelávaní.

Obsah projektu:

 • Obsahové a výkonové štandardy edukačnej činnosti
 • Edukačné aktivity
 • Rozpracované edukačné programy
 • Dodržiavanie bezpečnosti
 • Informovaný súhlas zákonných zástupcov
 • Spôsobilosti, ktoré dieťa dosiahne
 • Osvedčenie o získaní elementárnych základov práce s PC

Počítač je v našej materskej škole chápaný ako prostriedok k získavaniu informácií a nie ako spoločník pri trávení dlhých chvíľ. Prostredníctvom kvalitných edukačných programov a v realizácii bezpečného časového rozpätia si deti osvojujú riešiť problémy, osvojujú si rozlišovať virtuálny svet od reality, aktivizuje sa ich tvorivé myslenie, koncentrácia a zlepšuje sa ich vizuomotorická koordinácia.Poznávajme a objavujme svet s interaktívnou tabuľou

Rozvíjajúci program na osvojenie so digitálnej gramotnosti, správne využívanie informačno-komunikačných technológií

Cieľové zameranie edukačného projektu:

Využívať interaktívnu tabuľu ako jednu z nových metód, ktoré spestrí predškolské vzdelávanie, umožní deťom efektívnejšie si osvojiť učivo.

Obsah projektu:

 • Ciele využívania IKT a vplyv na rozvoj osobnosti dieťaťa
 • Obsahové a výkonové štandardy edukačnej činnosti
 • Interaktívna tabuľa ako didaktický prostriedok
 • Podmienky a bezpečnosť využívania interaktívnej tabule
 • Práca s internetom
 • Práca s vizualizérom

Práca s interaktívnou tabuľou má pozitívny vplyv a rozvoj vyšších poznávacích funkcií, schopnosti komunikovať a kooperovať, vyhľadávať informácie, spracovávať ich a kriticky analyzovať, slobodne a zodpovedne sa rozhodovať, premýšľať a riešiť problémy.Robotické programovateľné hračky

 • Stimulujú logické myslenie,
 • učia základným princípom riadenia a programovania,
 • podporujú vnímanie a chápanie vizuomotorickej orientácie v rovine i v priestore,
 • rozvíjajú jemnú motoriku,
 • napomáhajú k vylepšovaniu koordinácie pohybov,
 • stimulujú ku koncentrácii a motivujú k hre,
 • prispievajú k rozvoju sociálneho cítenia v kolektíve ako aj k rozvoju sebauvedomovania sa.

Ciele a zameranie edukačného projektu:

 • vzbudenie povedomia detí o dôležitosti ochrany a bezpečnosti ich zdravia ako účastníkov cestnej premávky,
 • prispieť k zníženiu detskej nehodovosti prostredníctvom aktivít a prevencie,
 • aktívna pohybová činnosť o bezpečnosť a vhodné správanie sa detí a dospelých na cestách,
 • úpravou školského dvora motivovať deti k bezpečnému pohybu po chodníkoch, na kolobežkách, bicykloch, odrážadlách a v spolupráci s rodinou dbať o ich dobrý technický stav,
 • spolupráca s OO PZ v Prešove a Mestskou políciou, rodičmi a ZŠ.


Zdravé zúbky

Zaujímavou a hravou formou vzbudiť u detí záujem o čistenie zúbkov ,naučiť ich v rannom detstve vhodnú techniku čistenia a v neposlednom rade vzdelávať v tomto smere aj rodičov, aby svojim deťom vedeli pomôcť pri vytváraní správnych návykov.

Ciele a zameranie edukačného projektu:

 • Vedieť ako nám zúbky rastú
 • Získať zručnosti pri čistení zubov
 • Ako si správne vybrať zubnú kefku a pastu
 • Dodržiavať hygienu a správne zásady pri udržiavaní zubnej kefky
 • Prevencia proti vzniku zubného kazu
 • Odstrániť strach zo zubného lekára

Materská škola sa zapája do aktivít, ktoré sú zamerané na túto problematiku, pripravuje pre rodičov besedy s dentálnou hygieničkou a zubnou lekárkou.Enviro projekt – Lesná pedagogika

Ciele a zameranie edukačného projektu:

MŠ sa zameriava vo svojom programe na výchovu zdravého životného štýlu a prostredníctvom environmentálnej výchovy sa snaží rozvíjať osobnostnú a duchovnú stránku dieťaťa, tak aby bolo schopné v budúcnosti tvorivo myslieť a konať v záujme záchrany života na Zemi a vytvorenia harmonického spolužitia s prírodou a ľuďmi.

Jedným z hlavných cieľov je:

 • utvárať elementárne základy environmentálnej kultivácii osobnosti dieťaťa prostredníctvom environmentálneho cítenia a pozitívneho vzťahu k prírode k životnému prostrediu.
 • utvárať pozitívny vzťah k prírode na základe praktických skúseností, ktoré súvisia so starostlivosťou o rastliny a živočíchy.
 • viesť deti a rodičov k zmene postojov a hodnotovej orientácii vo vzťahu k aktívnej ochrane prírody a životného prostredia

Spolupráca s PU

Objednávky, faktúry


Zmluvy a poistenia školy

Zmluvy a poistenia školy - kliknite

Harmonogram dovoleniek počas letných prázdnin

Harmonogram 2022 - kliknite

Dôležité čísla účtov

 • Príjmový účet: SK72 7500 0000 0040 0842 1318
 • Potravinový účet: SK50 7500 0000 0040 0842 1326
 • Darovací účet:
 • Najnovšie fotografie