Voľby do Rady školy MŠ Čapajevova

20. júla 2020

Riaditeľka MŠ Čapajevova 17,Prešov oznamuje konanie volieb do Rady školy pri MŠ Čapajevova 17,Prešov dňa 21. 07. 2020 v čase od 6:30 hod. do 8:30 hod. vo vstupnom vestibule materskej školy.

[Oznámenie o konaní volieb - súbor PDF]
[Návrh kandidátky rodičov za členov RŠ - súbor PDF]
[Volebný poriadok pre voľby Rady školy - súbor PDF]

Mária Jurčenková - riaditeľka školy

USMERNENIE K MESIACOM JÚL A AUGUST

29. júna 2020

VÁŽENÍ RODIČIA,

Riaditeľstvo MŠ Čapajevova 17,Prešov vydáva nasledujúce usmernenie k mesiacom júl a august:

 1. Materská škola Čapajevova 17 bude otvorená od:
  • 1.7.2020 do 24.7.2020
   a
   24.8.2020 do 31.8.2020.
 2. Počas týchto týždňov bude do MŠ možné umiestniť deti výlučne z MŠ Čapajevova 17.
 3. Deti z MŠ Čapajevova nebude možné umiestniť do inej MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov.
 4. Prevádzka školy bude od 6.30 hod. do 16.30 hod. (max.10 hodín).
 5. Budova školy sa zatvára o 8.30 hod. a otvára sa o 15.00 hod. Ranné schádzanie začína od 6.30 hod. do 8.30 hod. v konkrétnej triede, kde bude od 15.00- 16.30 hod. aj rozchádzanie.
 6. Deti budú zaradené do skupín vytvorených v závislosti od počtu záujemcov (podľa prieskumu realizovaného do 19.6.2020).
 7. Materská škola nebude vyžadovať, aby sprievodnou osobou dieťaťa bola iba osoba žijúca v spoločnej domácnosti. Môže to byť ktorákoľvek osoba splnomocnená zákonným zástupcom, prípadne súrodenec starší ako 10 rokov.
 8. Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v čase letných prázdnin sa bude uhrádzať v zmysle platného VZN č. 4/2019 článok 2, bod 3: "Pomernú časť príspevku vo výške 2,00 eur/deň uhrádza zákonný zástupca za dieťa, ktoré dochádzalo do materských škôl v čase letných prázdnin."
 9. Predškoláci sú oslobodení od platenia poplatku počas letných prázdnin.
 10. Ostatné deti platia tento poplatok rovnako – aj deti mladšie ako 3 roky, aj deti s trvalým pobytom mimo mesta Prešov.
 11. Platba za stravné je 1,74-€ za odstravovaný deň.
 12. Výška stravného pre predškolákov je 0,54-€ za odstravovaný deň.
 13. Platby je nutné uhradiť na č.účtov školy od 1.7.2020 do 3.7.2020:
  • Poplatky za školné na č.účtu: SK7275000000004008421318
  • Poplatky za stravné na č.účtu: SK5075000000004008421326
 14. Zákonní zástupcovia sú povinní dodržiavať a akceptovať pokyny vydané zriaďovateľom a riaditeľom MŠ.
 15. Zákonní zástupcovia zodpovedajú za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR, tj.: nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk, a rešpektovať ranný filter v MŠ.
 16. Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
 17. Zákonný zástupca rešpektuje zákaz nosenia hračiek, iného materiálu alebo pomôcok či stravy z domáceho prostredia do materskej školy, stanovený riaditeľom materskej školy.


V prípade vydania nových pokynov z MŠVVaŠ SR, nového usmernenia hlavného hygienika SR alebo usmernenia mesta Prešov budeme naše usmernenie k prevádzke MŠ počas letných prázdnin aktualizovať. Mária Jurčenková - riaditeľka školy

Dôležitý oznam - NEPREHLIADNITE!!!

23. júna 2020

VÁŽENÍ RODIČIA,

Termín nahlásenia detí na pobyt v MŠ
v mesiaci júl (1.7.2020 – 24.7.2020)
bol do 19.6.2020!
Preto žiadam rodičov, ktorí tak neurobili, aby obratom nahlásili deti triednym učiteľkám, prípadne mailom na ms.capajevova@condornet.sk.
Taktiež upozorňujem na to, že migrácia detí medzi školami nie je možná, dieťa musí byť len vo svojej kmeňovej škole, preto vás žiadam o dodržanie tohto nariadenia, vydaného OŠKACR v Prešove.
Mária Jurčenková - riaditeľka školy

Pozvánka na talentovky

23. júna 2020

Lúčime sa s predškolákmi

16. júna 2020

Oznam pre rodičov

10. júna 2020 (aktualizované 11. júna 2020)

VÁŽENÍ RODIČIA,

V prípade že máte záujem o umiestnenie svojho dieťaťa v MŠ od 15.6.2020 na základe zrušenia výnimočného stavu, žiadame Vás obratom o nahlásenie záujmu na mailovú adresu: ms.capajevova@condornet.sk

Ďalšie informácie:
[Prevádzka MŠ od 15.6. - 30.6.2020 - súbor PDF]
[Pokyny mesta Prešov k prevádzke MŠ od 15.6. - 30.6.2020 - súbor PDF] Mária Jurčenková - riaditeľka školy

Potvrdenie o zdravotnom stave od pediatra k prihláške do MŠ

9. júna 2020

VÁŽENÍ RODIČIA,

k prihláške do MŠ je potrebné priložiť potvrdenie od lekára - [súbor PDF]. Potvrdenie doručte do MŠ do 30.6.2020.
Mária Jurčenková - riaditeľka školy

Žiadosť o vrátenie školného

9. júna 2020

VÁŽENÍ RODIČIA,

žiadosť o vrátenie príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz - [súbor PDF].
Mária Jurčenková - riaditeľka školy

MŠ počas letných prázdnin

5. júna 2020

VÁŽENÍ RODIČIA,

v mesiaci JÚL bude MŠ v prevádzke podľa schváleného harmonogramu - [súbor PDF]. Žiadame vás, aby ste do 19.6.2020 záväzne nahlásili záujem o umiestnenie detí. Upozorňujeme vás, že od 27.7.2020 do 21.8.2020 je MŠ zatvorená z dôvodu čerpania dovolenky. V tom čase nie je možné umiestniť dieťa v inom zariadení! Mária Jurčenková - riaditeľka školy

Oznam pre rodičov k nástupu detí do MŠ od 1.6.2020

27. mája 2020

VÁŽENÍ RODIČIA,

Materskú školu budú navštevovať deti, ktoré boli prihlásené na pobyt v MŠ od 1.6.2020. Nakoľko už máme naplnenú kapacitu, nie je možné zobrať a nahlasovať ďalšie deti.

Oznamujeme vám, že prevádzka MŠ Čapajevova 17, Prešov bude od 1.6.2020 v čase 7,00 hod.- 16,00 hod. v týchto triedach: Hlavný pavilón
1.trieda + deti zo 7.triedy + 2 deti zo 6.triedy
2.trieda
3.trieda

Pavilón z kočíkárne
5.trieda + deti zo 4.triedy
6.trieda + deti z 8.triedy

Deti sú rozdelené a spojené v triedach z toho dôvodu, aby počet nepresiahol 15 a aj z toho dôvodu, že máme obmedzený počet p.učiteliek.
Chceme sa poďakovať všetkým rodičom , ktorých sme telefonicky kontaktovali, za ich ústretovosť a za to, že si nechali deti v mesiaci jún doma, v osobnej starostlivosti. Veľmi nám pomohli personálne zabezpečiť prevádzku MŠ v tejto náročnej situácii.

ĎAKUJEME.

Súvisiace dokumenty: Vyhlásenie zákonného zástupcu - [súbor DOC], [súbor PDF] Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa pre materskú školu - [súbor DOC], [súbor PDF] Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl do konca školského roku 2019/2020 - [súbor PDF] Prevádzka v materskej školy - [súbor PDF] Opatrenia v šatni - [súbor PDF] Mária Jurčenková - riaditeľka školy

Dôležité informácie k nástupu do MŠ od 1.6.2020

20. mája 2020

VÁŽENÍ RODIČIA,

podľa informácie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR bude možnosť otvoriť materské školy od 1.6.2020, ktoré budú podmienené určitými obmedzeniami.
Prvotná informácia:
1. kapacita - najviac 15 detí v triede
2. bude uprednostnená dochádzka detí ktorých rodičia pracujú v "prvej línii": zdravotníkov, pedagógov, členov hasičského, policajného a záchranného zboru,
3. deti staršie - predškoláci

Preto prosíme rodičov, aby čo najskôr oznámili škole e-mailom či majú záujem o nástup jeho dieťaťa do MŠ od 1.6.2020.
Denný pobyt dieťaťa v MŠ najviac na 9 hodín.
Ďalšie informácie Vám budú zverejnené postupne.


Mária Jurčenková - riaditeľka školy

Oznam - vyzdvihnutie osobných vecí

28. apríla 2020

Vážení rodičia!

pre osobné veci detí si môžete prísť v dňoch: 4.mája 2020 (pondelok) od 9,00 hod. do 11,00 hod. Tento termín platí pre triedy:
1.trieda - Mravčekovia, 2.trieda - Včielky, 3.trieda - Motýliky, 4.trieda - Vrabčekovia
5.mája 2020 (utorok) od 9,00 hod. do 11,00 hod. Tento termín platí pre triedy:
5.trieda Lienky, 6.trieda Sovičky, 7.trieda Slniečka, 8.trieda Žabky


Žiadame rodičov, aby mali rúška,rukavice a dodržiavali odstup.
Rodičia predškolákov donesú aj čipy na vrátenie.
Mária Jurčenková - riaditeľka školy

Prihláška na predprimárne vzdelávanie pre rok 2020/2021 (aktualizované)

28. apríla 2020

[Žiadosť o prijatie 2020/2021 - súbor PDF] Východiská:

1. Zákon NR SR č. 245/2008 Z.z.o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v súlade s novelou § 20 odst.2)
2. Odporúčanie Ministerstva školstva VVaŠ SR z dňa 6.10.2015
3. Vyhláška MŠVaV SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení neskorších predpisov
4. Oznámenie zriaďovateľa o podávaní žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov na školský rok 2020/2021

Materská škola prijíma žiadosti od 4.5. do 15.5.2020 na nový školský rok 2020/2021 podľa nižšie uvedených kritérií:

 1. Deti, ktoré dovŕšili 5 rok veku k 1.9. v aktuálnom roku.
 2. Deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou.
 3. Deti s dodatočne odloženým plnením povinnej školskej dochádzky.
 4. Deti, ktorých súrodenec navštevuje alebo navštevoval Materskú školu.
 5. Deti, ktoré k 1. septembru dovršili 2,3,4 roky – podľa voľnej kapacity na doplnenie počtu detí v príslušnej triede.

Detailné informácie nájdete v priloženom súbore - [Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ Čapajevova 17,Prešov 2020/2021]


Požiadavkou zo strany MŠ je, aby dieťa pri prijímaní do MŠ malo osvojené s ohľadom na jeho vek: • základné hygienické návyky (vedieť sa pýtať na potrebu, vedieť sa obslúžiť pri použití WC, umývať si ruky s vyhrnutými rukávmi a pod.),
 • základné sebaobslužné návyky (vedieť spolupracovať pri obliekaní, prezliekaní a prezúvaní s dospelým a samostatne sa čo najviac angažovať),
 • základné stravovacie návyky (vedieť používať lyžicu a piť z pohára),
 • základné schopnosti komunikácie s dospelou osobou,
 • prítomnosť dieťaťa v MŠ môže byť výlučne bez plienok, cumlíka a kojeneckej fľaše.

Podmienky: 1. Vyplnená, zákonným zástupcom podpísaná žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ - stiahnuť súbor PDF - [Žiadosť o prijatie 2020/2021 - súbor PDF], zaslaná e-mailom, poštou alebo osobne vhodením do schránky na MŠ Čapajevova 17,Prešov
 2. Potvrdenie pediatrom je potrebné do MŠ doložiť najneskôr do 12.6.2020.

Iné usmernenie:

 1. Rozhodnutie o prijatí - neprijatí dieťaťa do materskej školy obdrží zákonný zástupca dieťaťa do 30. júna 2020. Po doručení rozhodnutia o prijatí – zákonný zástupca obratom elektronicky potvrdí na adresu školy prípadnú zmenu týkajúcu sa nástupu do MŠ. (resp. oznámi ak jeho dieťa do MŠ nenastúpi)
 2. K žiadosti o prijatie dieťaťa so zdravotným znevýhodnením/postihnutím je potrebné priložiť zdravotnú dokumentáciu od lekára - špecialistu.


V Prešove: 24.4.2020

Kontakty:
telefón: 051/7710325, 051/7713415
e-mail : ms.capajevova@condornet.sk

Mária Jurčenková - riaditeľka školy

INFORMÁCIE pre rodičov a zákonných zástupcov k školskej spôsobilosti

7. apríla 2020

Na základe mimoriadnej situácie a na základe novely školského zákona č. 56/2020 Z. z., Ministerstvo školstva určilo termín zápisu detí do 1.ročníka základných škôl od 15. 4. do 30. 4. 2020 bez účasti detí.
Podľa §19 ods.(3) školského zákona: Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť, ak tento zákon neustanovuje inak - t.j. každé dieťa, ktoré dovŕši do 31. 8. 2020 fyzický vek 6 rokov, je rodič povinný zapísať do 1. ročníka základnej školy.

Vážení rodičia!
V prípade otázok ku školskej spôsobilosti Vášho dieťaťa
- či bude vedieť zvládnuť požiadavky školského vzdelávania, či nepotrebuje odklad - v CPPPaP Prešov, Levočská 7 využite nasledujúce možnosti ako sa informovať, alebo objednať na psychologickú diagnostiku školskej spôsobilosti:
Obráťte sa mailom na konkrétneho psychológa podľa spádového obvodu Materských škôl, ktoré nájdete na webovom sídle v časti [CPPPaP Prešov - Štruktúra].
Využite tel. čísla 0915 899 455, 0915 899 454 na informovanie sa o postupe, resp. sa objednajte; Využite mailovú adresu: [cpppap@azet.sk] na objednanie sa.
Potrebné základné informácie: meno zákonného zástupcu, telefonický kontakt pre potreby rýchlej komunikácie, meno dieťaťa, ak dieťa navštevuje MŠ, uviesť ktorú.
Vzhľadom k tomu, že kvôli zatvoreniu MŠ sa depistážné vyšetrenie detí nerobili, ak má rodič pochybnosti, či dieťa je zrelé do ZŠ alebo uvažuje o odklade školskej dochádzky, obráťte sa na Mgr. Feriančíkovu, ktorá vám veľmi ochotne odpovie na vaše otázky, prípadne vás objedná na konzultáciu.

Kontakt: Mgr. Ivana Feriančiková
psychológ
Levočská 7/č.d. 9
[ivana.feriancikova@mail.telekom.sk]
051/ 77 155 26

Mária Jurčenková - riaditeľka školy

Usmernenie k platbám

25. marca 2020

Vážení rodičia!

Vzhľadom k situácii, ktorá momentálne je, žiadam Vás o pozastavenie platieb za školné a stravné
do odvolania. V prípade, že budeme mať najnovšie informácie ohľadom nástupu do MŠ, budeme Vás o tom informovať na webovom sídle školy, prípadne vaše otázky môžete zaslať na e-mailovú adresu školy: [ms.capajevova@condornet.sk]

Ďakujeme za pochopenie! Mária Jurčenková - riaditeľka školy

Ďalšie aktivity s detičkami

25. marca 2020

Milí naši rodičia, milé naše deti

Veľmi nám chýba naša práca, ktorú máme veľmi rady a sme smutné, že nemôžeme spolu s deťmi prežívať spoločné chvíle, hrať sa, cvičiť, spievať, tvoriť, smiať sa a zároveň sa učiť. Dúfame, že sa čoskoro uvidíme a naše šikovné detičky sa pochvália so svojimi umeleckými dielkami, básničkami a novými rozprávkami. Kreslite, maľujte a tvorte z toho čo máte doma.
Veríme, že našu snahu oceníte a spoločne pripravíme našich predškolákov do školy.
Na nižšie uvedených adresách nájdete veľa inšpirácie:

[nasedeticky.sk]
[eduworld.sk]
[facebook.com]
[tojenapad.dobrenoviny.sk]

Rozprávky na počúvanie:

[veselerozpravky.sk]

Mária Jurčenková - riaditeľka školy

Učíme a zabávame sa z domu počas Coronavírusu

16. marca 2020

Vážení rodičia!

preposielam vám link - [nasedeticky.sk], ktorý som dnes dostala do pošty, kde máte možnosť stiahnúť si aktivity a pracovné listy a tak trochu zabaviť deti. Je tam aj veľa vecí, ktoré si môžete stiahnúť bezplatne. Je nám veľmi ľúto vzniknutej situácie, žiaľ my to neovplyvníme. Veríme,že po dvoch týždňoch znova otvoríme našu MŠ,lebo nie je nič horšie, ako sedieť v škole, kde nepočuť detský krik a smiech. Je to smutné.
Prajem vám, aby sme to spolu zvládli, pevné nervy ale hlavne zdravie!

Mária Jurčenková - riaditeľka školy

Dôležitý oznam!!!

12. marca 2020

Vážení rodičia!

na základe dnešného rokovania vedenia mesta Prešov, na ktorom bola prehodnotená súčasná situácia šírenia koronavírusu, zriaďovateľ prijal nasledujúce stanovisko na deň 13. 3. 2020:

1. v zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2005 Z. z. Školský zákon udeliť riaditeľské voľno pre ZŠ, ZUŠ a ABC CVČ,
2. v zmysle § 2 ods. 6 Vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole prerušiť prevádzku v MŠ zo závažných dôvodov, ktoré ohrozujú zdravie zverených detí.

Z uvedených dôvodov bude prevádzka v materskej škole
ZATVORENÁ dňa 13. 3. 2020. Zároveň, na základe rozhodnutia Krízového štábu SR bude prevádzka v materskej škole ZATVORENÁ
od 16. 3. 2020 do 27. 3. 2020, t.j. 14 dní
V prípade nejasností kontaktujte riaditeľku MŠ telefonicky: 0905579598 alebo e-mailom: ms.capajevova@condornet.sk

Mária Jurčenková - riaditeľka školy

Oznam k zápisu detí pre šk. rok 2020/21

27. januára 2020

Vážení rodičia!

Riaditeľstvo MŠ Čapajevova 17, Prešov oznamuje, že zápis detí pre školský rok 2020/2021 je

od 30.4.2020 do 31.5.2020.


Prihlášku si rodič môže stiahnuť z webovej stránky školy - sekcia [Dokumenty], alebo si prísť osobne vyzdvihnúť do MŠ. Vyplnenú a podpísanú prihlášku prinesiete do materskej školy.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ obdržíte do 30. júna 2020.

Vzhľadom k tomu, že na budúci školský rok máme obmedzenú kapacitu na prijatie detí, žiadame rodičov o dodržanie termínu zápisu.

Kontakty:
telefón: 051/7710325, 051/7713415
e-mail : ms.capajevova@condornet.sk

Mária Jurčenková - riaditeľka školy

Vianočné prianie

22. decembra 2019
Vianočné prianie

Vianočné prázdniny

9. decembra 2019

Vážení rodičia,

služba počas vianočných sviatkov je zabezpečená na MŠ Haburská - Ľubotice a MŠ Važecká - Šváby. Záujem o umiestnenie deti nahláste triednym učiteľkám v termíne do 13.12.2019.
Naša MŠ bude mimo prevádzky!

Mária Jurčenková - riaditeľka školy

Zmena telefónneho čísla

30. novembra 2019

Vzhľadom k tomu, že pevná telefonická linka 77110325 do riaditeľne je mimo prevádzky, v prípade potreby volajte prosím na telefónne číslo 0910 433 514 (školské mobilné číslo). Na mobilné číslo končiace číslom ....598 prosím nevolať, je to súkromné číslo riaditeľky školy.

Mária Jurčenková - riaditeľka školy

Výberové konanie - učiteľ pre predprimárne vzdelávanie

29. novembra 2019

V zmysle § 11a, ods.1 zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujem informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca. Celé znenie výberového konania na pozíciu učiteľa pre predprimárne vzdelávanie s požadovanými podmienkami si môžete prečítať kliknutím na [tento odkaz].

Mária Jurčenková - riaditeľka školy

Choré deti patria do postele, nie do škôlky

15. novembra 2019

Nie je nič horšie, ako choré deti v detskom kolektíve a predsa sa táto situácia opakuje stále dookola.

A všetky sú prenášané najmä v detských kolektívoch.
Mnohé mamy však chorobu svojich detí podceňujú a neváhajú poslať ich prechladnuté do školy či škôlky. A tu nastáva naozajstný problém. Nie je nič horšie, ako choré dieťa v kolektíve iných detí... Viac sa dočítate kliknutím na tento odkaz - [pdf súbor].

Mária Jurčenková - riaditeľka školy

Informácie k poisteniu pre prípady úrazu a krádeže

23. septembra 2019

Na nasledujúcich odkazoch si môžete stiahnuť dokumenty k poisteniu pre prípady úrazu a krádeže.

Informácie a všeobecné poistné podmienky pre prípad úrazu (súbor PDF)

Informácie k poistnému produktu pre prípad krádeže (súbor PDF)

Mária Jurčenková - riaditeľka školy

Prvý krát v materskej škole...

4. septembra 2019

Vstup dieťaťa do Materskej školy je prvým krokom do spoločnosti. Táto udalosť neprináša problémy len pre dieťa, ale i pre jeho zákonných zástupcov - rodičov a aj učiteľky.
Mnoho rodičov zistí, že sa ich dieťa správa v materskej škole úplne inak ako doma a kladie si otázky - Je toto správanie normálne? Zvládne naše dieťa dochádzku do MŠ? Ako môžeme dieťaťu pomôcť? Viac sa dočítate kliknutím na tento odkaz - [pdf súbor]

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 4/2019 o výške príspevkov...

29. augusta 2019

Aktuálne VZN o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz - [pdf súbor]

Dôležité informácie k začiatku nového školského roka 2019/2020

28. augusta 2019

MILÍ RODIČIA,

Od 2.9.2019 sme opäť v našej MŠ na Čapajevovej ulici.

Čo potrebuje Vaše dieťa pri nástupe do MŠ

 • Zákonný zástupca dieťaťa ráno podpíše učiteľkám v triede tlačivo "Vyhlásenie o bezinfekčnosti" (že dieťa nemá infekčné ochorenie ani v rodine nie je vyhlásená karanténa)
 • prezuvky (pevnú obuv - nie vsuvky)
 • pohodlné oblečenie
 • náhradné veci do skrinky (spodné prádlo, ponožky, punčošky apod.) hlavne u detí 2-3 roč. detí a všetko označiť menom
 • pyžamo
 • vešiačik do skrinky
 • v prvý deň si rodičia novoprijatých detí vyzdvihnú evidenčný lístok a vyplnený ho čo najskôr odovzdajú triednym učiteľkám
 • vyzdvihnú si v triede prihlášku na stravovanie
 • vyzdvihnú si Čestné prehlásenie o trvalom pobyte dieťaťa
 • ostatné informácie Vám budú poskytnuté triednych aktívoch v septembri 2019
 • V prípade potreby sa kontaktujte s riaditeľkou školy osobne každý deň alebo telefonicky na
  č. t. 051/7710 325 mobil: 0905579598
  e-mail: ms.capajevova@condornet.sk
  www.mscapajevova.vadium.sk


Tešíme sa na spoluprácu s Vami!

Mária Jurčenková - riaditeľka školy

Čísla účtov k úhradám

28. augusta 2019

MILÍ RODIČIA,

SVOJE PLATBY UHRÁDZAJTE NA NASLEDOVNÉ ÚČTY:

platby musia byť zrealizované do 6.dňa v mesiaci!

ŠKOLNÉ: SK72 7500 0000 0040 0842 1318
20 € po dovŕšení 3.roku dieťaťa
60 € do dovŕšenia 3 roku dieťaťa
40 € od dovŕšenia 3 roku mimo trvalého bydliska Prešov

STRAVNÉ: SK50 7500 0000 0040 0842 1326
35 € mesačne mesiac vopred do 25. v mesiaci Mária Jurčenková - riaditeľka školy

Zoznamy detí pre školský rok 2019/2020

28. augusta 2019

Zoznamy detí v jednotlivých triedach si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz - [pdf súbor]

Poplatky a spôsob ich úhrady

25. augusta 2019

1. Poplatok za pobyt dieťaťa v MŠ:

Výšku poplatku za pobyt dieťaťa v MŠ (ďalej len školné) a stravovanie dieťaťa v MŠ (ďalej len stravné) upravuje zriaďovateľ MŠ všeobecne záväzným nariadením. Za pobyt dieťaťa v MŠ v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov a interných predpisov MŠ na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovou a vzdelávaním prispieva zákonný zástupca dieťaťa v závislosti od veku a trvalého bydliska dieťaťa nasledovne:

 • Dieťa do 3 rokov veku - mesačne sumou - 60,00 €
 • Dieťa od 3 rokov s trvalým pobytom v meste Prešov - mesačne sumou - 20,00 €
 • Dieťa od 3 rokov bez trvalého pobytu v meste Prešov - mesačne sumou - 40,00 €


Príspevok sa uhrádza do 8. dňa príslušného kalendárneho mesiaca!

Príspevok MŠ sa neuhrádza za dieťa:

 • ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
 • ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi (potvrdenie a rozhodnutie ÚPSVaR),
 • ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
 • ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom, pričom, ak lehota tridsiatich dní prechádza do nasledujúceho mesiaca, uhrádza sa príspevok za prvý mesiac a neuhrádza príspevok za mesiac po skončení tridsať dňovej lehoty.
 • ktoré nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku vo výške 2,- € na deň.

V prípade, že rodič neuhradí uvedené poplatky v stanovenom termíne, riaditeľka MŠ môže po predchádzajúcom upozornení rodiča rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do predškolského zariadenia.

2. Poplatok za stravovanie dieťaťa v materskej škole

Za stravovanie v MŠ v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov a interných predpisov MŠ je zákonný zástupca povinný uhradiť do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca príspevok na stravovanie dieťaťa, pokiaľ sa v MŠ stravuje. Aktuálna výška príspevku na stravu je 1,74 € na deň a zahŕňa desiatu, obed, olovrant a čiastočnú úhradu režijných nákladov v školskej jedálni. Výška príspevku na diétne stravovanie je 2,05 €. Deťom, ktoré majú 1 rok pred povinnou školskou dochádzkou a deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia je poskytovaná dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom vo výške 1,20 € na deň, v ktorom sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ.

Príspevok na stravovanie sa uhrádza preddavkovo vo výške

 • 35,00 € bežné stravovanie dieťaťa
 • 40,00 € diétne stravovanie dieťaťa
 • 12,00 € stravovanie dieťaťa, ktoré má nárok na dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom


Vedúca zariadenia školského stravovania po 30. júni bežného roka vykoná zúčtovanie stravných dní školského roka a MŠ preplatky vráti zákonnému zástupcovi na jeho bankový účet, ktorý uvedie v zápisnom lístku na stravovanie.
Zákonný zástupca pri nástupe dieťaťa do MŠ prihlási dieťa na školské stravovanie. V zápisnom lístku uvedie potraviny, na ktoré je dieťa alergické, k čomu priloží aj potvrdenie od odborného lekára.
Zákonný zástupca je povinný vyhlásiť dieťa zo školského stravovania vopred, najneskôr do 13,00 hod. predchádzajúceho dňa.

Vyhlasovanie zo stravy je možné vykonať nasledovne:

 • osobne alebo telefonicky vedúcej zariadenia školského stravovania tel: 7713415
 • e-mailom: sjmscapajevova@gmail.com


Z dôvodu, že dieťa náhle ochorelo, môže zákonný zástupca neodhlásenú stravu odobrať v školskej jedálni v čase od 12,00 do 12,30 hod. Za odobratú stravu do obedára (misiek, dóz a pod.) konzumovanú mimo priestorov MŠ zariadenie školského stravovanie nezodpovedá. Neodhlásená a neodobratá strava v stanovenom čase prepadá. Zákonný zástupca zodpovedá za čistotu a hygienu obedára (misiek, dóz a pod.). K presnému výpočtu stravných dní dieťaťa je potrebné, aby zákonný zástupca dodržiaval podmienky vyhlasovania dieťaťa zo stravy. Ak zákonný zástupca nevyhlási dieťa, ktoré má nárok na dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom, nárok na dotáciu zaniká a zákonnému zástupcovi je účtovaná plná výška stravného za daný deň. V prípade, že zákonný zástupca neuhradí uvedené poplatky v stanovenom termíne, riaditeľka MŠ môže po predchádzajúcom upozornení rodiča rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do predškolského zariadenia.

Poplatky sa uhrádzajú na samostatné účty materskej školy bankovým prevodom, alebo vkladom na účty vedené v ČSOB takto:

 • Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov do 8.dňa príslušného mesiaca
 • Poplatok za stravovanie do 25.dňa predchádzajúceho mesiacaMária Jurčenková - riaditeľka školy

Spolupráca s PU

Objednávky, faktúry


Zmluvy a poistenia školy

Zmluvy a poistenia školy - kliknite

Harmonogram dovoleniek počas letných prázdnin

Harmonogram 2022 - kliknite

Dôležité čísla účtov

 • Príjmový účet: SK72 7500 0000 0040 0842 1318
 • Potravinový účet: SK50 7500 0000 0040 0842 1326
 • Darovací účet:
 • Najnovšie fotografie