Voľné pracovné miesta

13. augusta 2019

Výberové konanie - Učiteľ pre predprimárne vzdelanie - 100% pracovný úväzok. Všetky potrebné informácie k tomuto výberovému konaniu nájdete kliknutím na nasledujúci odkaz - Výberové konanie 100% úväzok [súbor PDF]

Výberové konanie - Učiteľ pre predprimárne vzdelanie - 60% pracovný úväzok. Všetky potrebné informácie k tomuto výberovému konaniu nájdete kliknutím na nasledujúci odkaz - Výberové konanie 60% úväzok [súbor PDF]

Mária Jurčenková - riaditeľka školy

Zápisný lístok stravníka - tlačivo

23. júna 2019

Do sekcie - [Dokumenty] sme pridali aktualizované tlačivo - Zápisný lístok stravníka [súbor PDF]

Mária Jurčenková - riaditeľka školy

Poplatky počas prázdnin

19. júna 2019

Poplatky počas prázdnin, je potrebné uhradiť na čísla účtov príslušnej MŠ ešte pred nástupom a preukázať sa dokladom o zaplatení v príslušnej MŠ.

Júl 2019 - August 2019

stravné - 1,39 € na deň
školné - 2,00 € na deň

Strava predškoláci + HN

stravné - 0,20 € na deň
Školné predškoláci neplatia!

Dôležitý oznam pre rodičov!
Posledný augustový týždeň nie je možné umiestniť deti v priestoroch našej MŠ z dôvodu sťahovania a zariaďovania priestorov po rekonštrukcii, aby sme mohli 2.9. 2019 začať školský rok už v našej MŠ, taktiež nemôžeme zabezpečiť stravu,nakoľko ŠJ bude ešte mimo prevádzky.
V ostatných MŠ je prevádzka len pre deti z príslušnej MŠ,takže Vás prosím aby ste si to zariadili v rámci svojích možností.
O vzniknutej situácii som informovala OŠKaCR.

ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE.

Mária Jurčenková - riaditeľka školy

Nové dokumenty

4. júna 2019

Do sekcie - [Dokumenty] sme pridali aktualizované dokumenty:

Žiadosť o predĺženie dochádzky v MŠ [súbor PDF]

Informácie o dieťati - dotazník [súbor PDF]

Sprievodca materskou školou [súbor PDF]

Mária Jurčenková - riaditeľka školy

Umiestnenie dieťaťa počas prázdnin

20. mája 2019

Záujem o umiestnenie dieťaťa počas prázdnin na iných MŠ v pôsobnosti mesta Prešov nahláste triednym učiteľkám najneskôr do 15.6.2019! Žiadam Vás o dodržanie termínu, nakoľko to potrebujeme spracovať a odovzdať na jednotlivé školy. Prehlásenia o bezinfekčnosti si vyzdvihnete u triednych učiteliek, alebo si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz - [súbor PDF] a odovzdáte pri nástupe do náhradnej MŠ. Nesmie byť staršie ako 3 dni. Zároveň Vám dávam do pozornosti poplatky počas prázdnin,ktoré je potrebné uhradiť na čísla účtov príslušnej MŠ a preukázať sa dokladom o zaplatení.

Júl 2019 - August 2019

stravné - 1,39 € na deň
školné - 2,00 € na deň

Strava predškoláci + HN

stravné - 0,20 € na deň
Školné predškoláci neplatia!

Mária Jurčenková - riaditeľka školy

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov

20. mája 2019

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 4/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov si môžete prečítať kliknutím na tento odkaz - [súbor PDF]

Mária Jurčenková - riaditeľka školy

Harmonogram dovoleniek v MŠ mesta Prešov počas letných prázdnin

14. mája 2019
PF 2019

Link na súbor - [súbor JPG]

Mária Jurčenková - riaditeľka školy

K termínu podávania prihlášok do MŠ

27. marca 2019

Vážení rodičia,

prosím o rešpektovanie termínu podávania prihlášok do MŠ pre školský rok 2019/2020, ktorý je záväzný ako pre nás, tak aj pre vás. V skoršom termíne prihlášky nepreberieme, rozhodujúci je aj dátum od pediatra.

Mária Jurčenková - riaditeľka školy

Kritéria k vybavovaniu žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v šk.roku 2019 – 2020

20. marca 2019

Východiská:

1. Zákon NR SR č. 245/2008 Z.z.o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v súlade s novelou § 20 odst.2)
2. Odporúčanie Ministerstva školstva VVaŠ SR z dňa 6.10.2015
3. Vyhláška MŠVaV SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení neskorších predpisov
4. Oznámenie zriaďovateľa o podávaní žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov na školský rok 2019/2020
5. Závery Pedagogickej rady zo dňa 14.2.2019

Materská škola prijíma žiadosti od 15.4. do 10.5.2019 do 12.00 hod. na nový školský rok 2019 – 2020 podľa nižšie uvedených kritérií:

 1. Deti, ktoré dovŕšili 5 rok veku k 1.9. v aktuálnom roku.
 2. Deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou.
 3. Deti s dodatočne odloženým plnením povinnej školskej dochádzky.
 4. Deti, ktorých súrodenec navštevuje alebo navštevoval Materskú školu.
 5. Deti, ktoré k 1. septembru dovršili 2,3,4 roky – podľa voľnej kapacity na doplnenie počtu detí v príslušnej triede.


Požiadavkou zo strany MŠ je, aby dieťa pri prijímaní do MŠ malo osvojené s ohľadom na jeho vek:

 • základné hygienické návyky (vedieť sa pýtať na potrebu, vedieť sa obslúžiť pri použití WC, umývať si ruky s vyhrnutými rukávmi a pod.),
 • základné sebaobslužné návyky (vedieť spolupracovať pri obliekaní, prezliekaní a prezúvaní s dospelým a samostatne sa čo najviac angažovať),
 • základné stravovacie návyky (vedieť používať lyžicu a piť z pohára),
 • základné schopnosti komunikácie s dospelou osobou,
 • prítomnosť dieťaťa v MŠ môže byť výlučne bez plienok, cumlíka a kojeneckej fľaše.

Podmienky:

 1. Vyplnená, zákonným zástupcom podpísaná žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy.
 2. Lekárske potvrdenie pediatra na žiadosti o zdravotnom stave dieťaťa.
 3. Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ je dostupná na webovom sídle školy - stiahnuť súbor DOCX - [Žiadosť o prijatie 2019], stiahnuť súbor PDF - [Žiadosť o prijatie 2019], alebo je možné si ju vyzdvihnúť osobne na MŠ Čapajevova 17,Prešov so sídlom na ZŠ Prostějovská 38 (1.poschodie)

Spôsob podávania žiadosti:
 1. Priamo v materskej škole na tlačive materskej školy - u riaditeľky školy alebo u p.učiteľky v 3.triede.
 2. Poštou s adresou doručenia na adresu základnej školy (dátum doručenia : do 10.5.2019 do 12.00 hod.) s poznámkou pre MŠ Čapajevova 17,Prešov. Vzhľadom k tomu, že máme dosť problémy s doručovaním zásielok, doporučujem priniesť osobne,nakoľko neručíme za to, ak sa prihlášky stratia a nedoručia.

Iné usmernenie:
 1. Rozhodnutie o prijatí - neprijatí dieťaťa do materskej školy obdrží zákonný zástupca dieťaťa do 30 dní od posledného dňa prijímania žiadosti (do 11.6.2019) poštou, alebo si ho po dohode s riad.školy prevezme v určenom termíne osobne - na podpis. Po doručení rozhodnutia o prijatí – zákonný zástupca obratom elektronicky potvrdí na adresu školy prípadnú zmenu týkajúcu sa nástupu do MŠ. (resp. oznámi ak jeho dieťa do MŠ nenastúpi)
 2. K žiadosti o prijatie dieťaťa so zdravotným znevýhodnením/postihnutím je potrebné priložiť zdravotnú dokumentáciu od lekára - špecialistu.


V Prešove: 19.3.2019

Kontakty:
telefón: 051/7710325, 051/7713415
e-mail : ms.capajevova@condornet.sk

Mária Jurčenková - riaditeľka školy

Oznam pre rodičov k jarným prázdninám

12. februára 2019

Prevádzka v MŠ počas jarných prázdnin bude zabezpečená. Vzhľadom k tomu, že máme nahlásený nižší počet detí, budú triedy spojené.

Mária Jurčenková - riaditeľka školy a kolektív MŠ

Oznam k zápisu detí pre šk. rok 2019/20

12. februára 2019

Vážení rodičia!

Riaditeľstvo MŠ Čapajevova 17, Prešov oznamuje, že prihlášky na predprimárne vzdelávanie budú uverejnené na webovom sídle školy až po schválení nového VZN mesta Prešov na zasadnutí MsZ, nakoľko nevieme aké poplatky budú od nového roka 2019/2020.

Mesto Prešov ako zriaďovateľ materských škôl stanovuje termín prijímania žiadosti na šk. rok 2019/2020 od

15.4.2019 do 10.5.2019.

Deti sa do materských škôl prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Výnimočne je možné prijať aj dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné, predovšetkým kapacitné podmienky. Ďalšie kritériá pre prijatie dieťaťa do materskej školy si stanovuje každá škola individuálne po prerokovaní v pedagogickej rade školy a zverejňuje na verejne prístupnom mieste, resp. web stránke školy.

V tomto termíne je možné vyzdvihnúť si formulár žiadosti v jednotlivých materských školách alebo na web stránke materskej školy.

Žiadosť predkladá zákonný zástupca priamo v materskej škole alebo ju môže zaslať poštou.Kontakty:
telefón: 051/7710325, 051/7713415
e-mail : ms.capajevova@condornet.sk

Mária Jurčenková - riaditeľka školy

Oznam k poskytovaniu dotácie

7. januára 2019

V zmysle zákona č.544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a v znení neskorších predpisov, dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť na zabezpečenie stravy v materskej škole na každé dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ.
Dotácia sa poskytuje v sume 1,20-€ za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ a odobralo stravu (t.j., bolo prítomné v MŠ).

Zákonný zástupca bude hradiť za daný deň 0,09-€.

Ak zákonný zástupca neodhlási zo stravy alebo neprihlási na stravu dieťa min. 24 hodín vopred, je zákonný zástupca povinný uhradiť celú sumu stravnej jednotky 1,29-€/deň.

Bližšie informácie u vedúcej ŠJ.

Mária Jurčenková - riaditeľka školy a kolektív MŠ

PF 2019

23. decembra 2018
PF 2019

Vianočné prázdniny

20. decembra 2018

Vážení rodičia,

v čase vianočných prázdnin je v dňoch 27.12.,28.12 a 31.12.2018 materská škola mimo prevádzky.
V čase od 2.1.2019 -4.1.2019 je MŠ v prevádzke. Vzhľadom k tomu, že máme nahlásený nízky počet detí, budeme spojené v jednej triede.

Zároveň Vás upozorňujeme na dodržanie termínu poplatkov za školné a stravné do 5.1.2019.
Ďakujeme za pochopenie.

Mária Jurčenková - riaditeľka školy a kolektív MŠ

Poďakovanie

16. septembra 2018

Ďakujeme Vám za Vašu ústretovosť a trpezlivosť, za to, že nám pomôžete preklenúť náročné obdobie,
ktoré nás najbližších 9 mesiacom čaká. Viem, že to máte ťažké ale toto bolo najschodnejšie riešenie, aké sme mohli mať. Vďaka ochote p. riaditeľa a poskytnutiu priestorov na jeho škole, môžeme byť ako kolektív spolu. Rodičia, ktorí sa rozhodli vziať deti z našej MŠ majú na to právo, je nám to ľúto ale nič s tým neurobíme.
V septembri privítame Vaše deti v krásnych moderných, vynovených priestoroch, zvyšujeme kapacitu ,aby sme mohli prijať všetky deti, ktoré neboli a nebudú prijaté v iných MŠ.
Dali sme sa na boj a veríme, že aj vďaka Vám, ktorí ste nám nápomocní počas celého roka sa nám to podarí.

Mária Jurčenková - riaditeľka školy a kolektív MŠ

Prechod na inú školu

16. septembra 2018

Vážení, rodičia,

V prípade, že chcete zobrať dieťa z MŠ na inú školu, vašou povinnosťou je to písomne oznámiť vedeniu školy, na základe čoho dostanete potvrdenie o ukončení dochádzky, ktoré ste povinní odovzdať riaditeľke príslušnej MŠ, kde vaše dieťa nastupuje.
V prípade, že dieťa má zdravotnú dovolenku, rodič donesie potvrdenie p.zástupkyni, dieťa je vedené v evidencii a po ukončení môže nastúpiť do MŠ.

Mária Jurčenková - riaditeľka školy

Dôležité informácie k začiatku nového školského roka 2018/2019

31. augusta 2018

MILÍ RODIČIA,

Pri nástupe do MŠ dieťa potrebuje

 • Vyhlásenie o zdravotnom stave a bezinfekčnosti prostredia, obdrží od p.učiteľky pri nástupe, alebo si to môžete stiahnúť kliknutím na tento odkaz - [Súbor PDF] Potvrdenia od detského pediatra netreba!
 • kópiu kartičky poistenca
 • pyžamko – označené menom dieťaťa
 • pevnú obuv na prezutie (papučky, sandálky) – označené menom – nedávať dieťaťu šľapky, crocsy a prezúvky s čiernou podrážkou
 • veci na prezlečenie (nechať v skrinke) - veci označiť menom dieťaťa


Ostatné náležitosti a informácie Vám podajú p. učiteľky v triedach.

Sprievodca materskou školou - [súbor PDF] Mária Jurčenková - riaditeľka školy

Informácie k platbám za stravné a školné

31. augusta 2018

Pre školský rok 2018/2019 je výška poplatku za stravné 26 EUR/mesiac.

Termín k úhrade – do 5. dňa v mesiaci.

Číslo účtu:
IBAN: SK50 7500 0000 0040 0842 1326

Školné

15 EUR dieťa od 3 rokov veku
40 EUR dieťa od 2 rokov veku
Číslo účtu: IBAN: SK72 7500 0000 0040 0842 1318

Zoznamy detí pre školský rok 2018/2019

31. augusta 2018

Zoznamy detí v jednotlivých triedach si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz - [pdf súbor]

Dôležitý oznam

31. augusta 2018

Vážení rodičia,
Od septembra t.r. začíname dlho očakávanú komplexnú rekonštrukciu Materskej školy Čapajevova 17 v Prešove.
Po jej ukončení bude materská škola novým a krásnym prostredím pre naše deti. Keďže ide o celkovú rekonštrukciu objektu, prosíme Vás o trpezlivosť a pochopenie.
Náhradným riešením vzniknutej situácie je dočasné umiestenie detí do priestorov Základnej školy Prostějovská, Prešov, v priestoroch v ktorých budú plne zabezpečované na prechodné obdobie všetky výchovnovzdelávacie procesy.
O obnovení prevádzky Materskej školy Čapajevova 17, Prešov Vás budeme informovať.
V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s umiestnením detí v náhradných priestoroch, obráťte sa na vedenie materskej školy – tel. číslo: 7710325,0905579598 (súkromný mobil riaditeľky) alebo na mail: ms.capajevova@condornet.sk
Mária Jurčenková - riaditeľka školy

Dôležitý oznam

22. augusta 2018

Vážení rodičia,

z dôvodu začínajúcej rekonštrukcie a sťahovania celej MŠ v týždni od 27.8. - 31.8.2018 do ZŠ Prostějovská, prevádzka v MŠ bude zabezpečená pre prihlásené deti! Nakoĺko sme sa to dozvedeli až dnes, nemohli sme vás skôr informovať.
Verím,že nájdeme u vás pochopenie a pomoc, rodičom, ktorí by nám mohli nejakým spôsobom pomôcť pri prevoze a nosení vecí budeme veľmi vďační!
Vynaložíme všetko úsilie na to,aby sme deti 3.9.2018 privítali v dočasných priestoroch ZŠ čo najlepsie!
Bližšie informácie dostanete formou e-mailu, prípadne telefonicky od svojich triednych učiteliek, novoprijaté deti budú informované formou e-mailu vedením školy.
Ďakujem Vám za pochopenie,ústretovosť a hlavne trpezlivosť.
Mária Jurčenková - riaditeľka školy

Archív článkov školského roka 2017/2018

22. augusta 2018

Všetky články minulého školského roka si môžete prečítať kliknutím na [tento odkaz]

Spolupráca s PU

Objednávky, faktúry


Školský časopis

Aktuálne číslo - pripravujeme

Dôležité čísla účtov

 • Príjmový účet: SK72 7500 0000 0040 0842 1318
 • Potravinový účet: SK50 7500 0000 0040 0842 1326
 • Darovací účet:
 • Najnovšie fotografie